COVID-19 Kulturpuljen - Runde 2
Coronakompensation

COVID-19 Kulturpuljen - Runde 2

Redaktionel dato: 8. juli 2021
COVID-19 Kulturpuljen
Runde 2

COVID-19 Kulturpuljen

Puljen er nu afslutttet.

COVID-19 Kulturpuljen støttede foreninger, der arbejder med amatørkultur og det frivilligt kulturelle område.

Puljen kunne søges til at dække udgifter og tab i forbindelse med COVID-19 i perioden d. 11. marts 2020 - 28. februar.

Retningslinjer

§ 1: Formål med puljen

1) Puljen er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til lokale foreninger og organiseringer, der hører til under det amatørkulturelle og det frivilligt kulturelle område.

2) Formålet med puljen er at yde økonomisk støtte for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser, som disse foreninger og organisationer oplever som følge af nedlukning af aktiviteter og restriktioner i forbindelse med COVID-19.

Puljemidlerne er en del af Kulturministeriets foreningspulje, der udmøntes på baggrund af aftalen om "Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv". Puljen administreres i et samarbejde mellem DFS og DUF. Ansøgningerne behandles af DFS' bevillingsudvalg.

Puljens størrelse er 6.625 mio. kr. 

 

§ 2: Ansøgerkreds

Hvem kan søge?

1) Mindre, lokale foreninger og aktører med en foreningslignende struktur, som f.eks. kor, orkestre, scener eller grupper, inden for det amatørkulturelle og det frivilligt kulturelle område. Det gælder også mindre, lokale foreninger, medlemmer og sammenslutninger under Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (se akks.dk ), Dansk Folkeoplysnings Samråd (se www.DFS.dk ) og Det Frivillige Kulturelle Samråd (se www.DFK.dk ), samt øvrige lokale frivillige foreninger med tilsvarende kulturelle aktiviteter.

2) Ansøgere må have en årlig omsætning på maksimalt 1 mio. kr.

Hvem kan ikke søge?

 • Foreninger, organiseringer eller lignende, der ikke har aktiviteter under det amatørkulturelle eller det frivilligt kulturelle område, såsom idrætsorganisationer eller organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde.
 • Landsorganisationer og paraplyorganisationer på vegne af deres medlemmer.

§ 3: Der gives støtte til

1) Puljen kan søges som følge af nedlukning, aflysning, nedsat deltager- eller publikumsantal, tabte medlemsindtægter og eller støttebetalinger i forbindelse med COVID-19 i perioden d. 11. marts 2020 til d. 28. februar 2021.

2) Der gives støtte til foreningsaktiviteter, som primært er planlagt og/eller gennemført af frivillige. Aktiviteter i det frivilligt kulturelle og amatørkulturelle område er koncerter, (teater)forestillinger, scenekunst, stævner, workshops, festivaler, korsang og korrejser, kurser og udstillinger, eller lignende arrangementer.

Puljen kan søges til følgende

a) Allerede afholdte udgifter til forenings aktiviteter, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet.

b) Tabte indtægter for aflyste arrangementer og foreningsaktiviteter, inklusive indtægter for billetsalg eller deltagerbetaling.

c) Tabte indtægter for gennemførte arrangementer og foreningsaktiviteter med nedsat deltager – eller publikumsantal pga. forsamlingsforbuddet og lignende restriktioner.

d) Tabte indtægter fra lokaleudlejning, udstyr, scener, barsalg og catering mv., som følge af nedlukning for aktivitet.

e) Tabte indtægter fra medlemskontingenter og/eller støtteindbetalinger som f.eks. sponsorerede annoncer.

4) Ansøger kan søge om tilskud til flere aktiviteter i samme ansøgning.

Følgende udgifter kan ikke opnå støtte

a) Puljen dækker ikke driftsomkostninger, herunder udgifter til løn til undervisere, dirigenter, eller lignende.

b) Dækning af udgifter/tabte indtægter, som foreningen ikke selv har afholdt/tabt.

c) Dækning af udgifter/tabte indtægter, som er dækket af forsikring.

d) Dækning af udgifter/tabte indtægter, som dækkes af, eller allerede er blevet dækket, af kompensationsordninger for aflysning af større arrangementer, lønkompensations-ordningen eller andre offentlige støtteordninger.

e) Det er ikke muligt at søge om tilskud til samme aktivitet i både Dansk Ungdoms Fællesråds Nødpulje og i DFS’ COVID-19 Kulturpulje.

Ændringer i forhold til første ansøgningsrunde

Flere ansøgere fik i runde 1 afslag på tabte indtægter til aflyste arrangementer, da disse ikke tidligere har været omfattet af retningslinjerne og sagsbehandlingspraksis for puljen.

Hvis din forening tidligere har ansøgt om tabte indtægter på aflyste arrangementer, vil I blive kontaktet af DFS med henblik på at afklare det videre forløb.

Hvis din forening igen søger puljen i runde 2, så kan I inkludere tabte indtægter for aflyste arrangementer i jeres ansøgning for hele perioden.

Hvis din forening ikke søger runde 2 i puljen, genoptager DFS af egen drift behandlingen, og I vil derfor modtage en ny afgørelse på de tabte indtægter på aflyste arrangementer, som blev inkluderet i ansøgningsrunde 1.

Yderligere oplysninger om puljen

- Tabte indtægter på planlagte konkrete, aflyste aktiviteter og arrangementer kan søges på baggrund af indtægten fra 2019, såfremt foreningen kan dokumentere dette, og der er tale om en konkret foreningsaktivitet, såsom en fast årligt tilbagevendende forestilling, udstilling, stævne, koncert, udlejningsvirksomhed, eller lignende. Er der tale om et beløb baseret på indtægter i 2019, angives dette i ansøgningens økonomiskema.

- Har man tidligere søgt puljen, og modtaget en nedsat bevilling, kan man søge puljen igen for det resterende beløb.

- Har man modtaget et afslag (med begrundelsen, at foreningen ikke i tilstrækkelig høj grad er økonomisk påvirket) i runde 1, kan man søge puljen igen.

- Puljen dækker manglende indtægter fra medlemskontingenter i perioden frem til d. 28. februar, også hvis foreningen selv har valgt at undlade at opkræve kontingenter.

- Uddybning af § 3, punkt 4: Puljen dækker ikke tabte indtægter på udlejning til private.

 

§ 4: Vurderingskriterier:

1) Hvis der kommer ansøgninger om flere penge end der er til rådighed i puljen, vil DFS lægge vægt på at bevilge ud fra følgende kriterier:

a) Foreninger, hvis tabte indtægter eller afholdte udgifter udgør en stor andel af deres forventede indtægter, og eller i høj grad påvirker foreningens resultat i 2020/2021.

b) Foreninger, hvis økonomiske nøgletal (samlet omsætning, resultat og egenkapital) i 2020/2021 er markant påvirket af COVID-19 nedlukning og restriktioner.

c) Foreninger der er presset likviditetsmæssigt.

d) Foreninger hvor aktivitetsniveauet generelt påvirkes af de økonomiske konsekvenser.

 

§ 5: Hvor meget kan man søge?

1) Der er ingen nedre eller øvre grænse for et ansøgt beløb.  

2) DFS tilstræber, at uddelingen af midler sikrer spredning både geografisk og kunstnerisk i forhold til hvilke foreningstyper, der støttes.

3) Overstiger de ansøgte beløb samlet set puljens størrelse, kan DFS bevilge mindre end det ansøgte beløb.

 

§ 6: Hvordan søger man?

Klik her for at se en guide til DFS' ansøgningsproces: Sådan søger du vores puljer

4) Ansøgning til puljen kan kun ske online gennem ansøgningsskemaet via DFS’ ansøgningssystem.

Her skal man først oprette en profil til sin forening eller organisation. Herefter udfyldes ansøgningsskemaet, og ansøgningen indsendes. Man kan til enhver tid gemme sin ansøgning, og vende tilbage for at udfylde mere. DFS’ sekretariat kan dispensere herfra ved tekniske problemer o. lign.

DFS kan i forbindelse med sagsbehandlingen anmode om yderligere oplysninger samt dokumentation for afgivne oplysninger for at oplyse ansøgningen.

Kontakten mellem ansøger og DFS i ansøgnings – og sagsbehandlingsproces foregår også via foreningens profil.

5) Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

a) Stamdata på lokalforening og kontaktperson

b) Foreningens CVR - og kontonummer. Der udbetales ikke til private konti.

c) DFS’ økonomiskema udfyldes med foreningens nøgletal, og de faktiske afholdte udgifter eller tabte indtægter jf. § 3, stk. 3, punkt a-e, som er kendt på ansøgningstidspunktet. Ud fra hvert beløb skal ansøger redegøre for, hvad beløbet dækker over i noterne ved siden af.

d) Foreningens senest afsluttede årsregnskab (2019/2020) skal medsendes som bilag i PDF-format.

Udfyld DFS' økonomiskema 

Som bilag til ansøgningen skal man udfylde oplysninger om foreningens økonomiske nøgletal i DFS' økonomiskema. 

I skemaet angives faktiske afholdte udgifter eller tabte indtægter jf. § 3, stk. 3 punkt a-e, som er kendt på ansøgningstidspunktet. Ud fra hvert beløb skal ansøger redegøre for hvad beløbet dækker over i noterne ved siden af.

Klik her for at downloade økonomiskemaet. 

Husk at gemme skemaet når det er udfyldt. Skemaet uploades i ansøgningsskemaet.

I ansøgningsskemaet skal indsendes følgende oplysninger

 • En tekst, der gør rede for hvordan foreningen har været påvirket af nedlukningen og restriktioner? Hvilken type, og hvor mange aktiviteter foreningen har I aflyst, samt hvordan og i hvilket omfang foreningens aktivitetsniveau er påvirket.
 • En tekst, der beskriver og specificerer hvad foreningens afholdte udgifter og tabte indtægter dækker over.
  • Eksempler:
   • Hvilke typer afholdte udgifter har foreningen haft?
   • Hvilke typer tabte indtægter har foreningen haft?
   • Hvor mange arrangementer / foreningsaktiviteter har foreningen aflyst - og hvilke? 
   • Ved gennemførte arrangementer: Hvor mange billetter har foreningen ikke kunne sælge pga. forsamlingsforbuddet? Oplys pris pr. billet / deltager.
   • Tabte indtægter for lokaleleje: Hvor mange udlejninger drejer det sig om, og til hvem?
   • Hvor mange medlemmer har foreningen tabt eller hvor mange kontingenter er eftergivet?

Bemærk: der kan kun uploades PDF-filer i ansøgningsskemaet.

 

§ 7: Sagsbehandlingstid og bevillingsproces:

1) Puljen administreres i et samarbejde mellem DFS og DUF. Din ansøgning bliver behandlet af et bevillingsudvalg med repræsentanter fra DFS’ medlemsorganisationer med kendskab til området, eller af DFS’ sekretariat. Den forventede sagsbehandlingstid er som følger:

- Ansøgninger under 15.000 bliver løbende sagsbehandlet. Ansøgere får svar på deres ansøgning indenfor 4 uger efter DFS har modtaget ansøgningen.

- Ansøgninger på mere end 15.000 kr. bliver behandlet efter ansøgningsfristen d. 15. marts kl. 23.59. Ansøgere vil modtage svar på deres ansøgning indenfor 8 uger.

Bevillingsproces

Efter endt sagsbehandling, modtager ansøgere enten afslags- eller bevillingsbrev. 

Afslags- og bevillingsbrevenes afsender er Dansk Ungdoms Fællesråd.

De foreninger og organisationer, der modtager en bevilling, kan forvente bevillingen overført til den i ansøgningen angivne konto umiddelbart efter.

Modtagere af bevillinger, er forpligtet til at tilbagebetale bevillingen helt eller delvist, hvis de af bevillingen støttede tabte indtægter, ikke realiseres, eller hvis der på anden vis opnås støtte til de afholdte udgifter.