De har fået tilskud i 2019
Puljer

De har fået tilskud i 2019

Redaktionel dato: 18. juni 2020

DFS’ udviklingspulje (udlodningsmidler)

I alt blev ca. 730.000 fordelt på 7 projekter. Der blev givet bevilling til:

DATS: KUNST-KLIMA-ATLAS
En klima-teaterkaravane, der rækker ud og skaber engagement i en række lokalsamfund og tager udgangspunkt i de lokale (klima-) udfordringer.
180.000 kr.

Grænseforeningen: Minority Change Maker
Et udviklingsprojekt, der kombinerer et klassisk alment dannende højskoleophold med undervisning på universitetsniveau på et 3-mdr. ophold for unge fra mindretal i hele Europa.
75.000 kr.

Grænseforeningen: Generationsmøder
Pilotprojekt til udvikling af aktiviteter i en samskabelsesmetode, med udgangspunkt i generationsmøde, kulturmøde, identitet- eller mindretalsfortællinger. Processen skal resultere i et eller flere aktivitetskoncepter til brug i lokaleforeninger over hele landet som en måde at engagere og rekruttere nye deltagere.
75.000 kr.

DEO: Folkeoplysning – fra webdeltagelse til fremmøde
Med afsæt i sociale medier, streaming, videopodcasts m.m. afsøges, hvordan der skabes engagement hos seere/lyttere/skribenter til fysisk fremmøde i en række udvalgte byer, herunder mindre gruppers deltagelse i onlinestreaming-events på tværs af landet for at nå ud til nye målgrupper.
150.000 kr.

Atlantsammenslutningen: Udvikling af spil om international politik
Undervisningsmateriale til unge og voksne. Herunder afvikling af mini-seminar for folkeoplysende organisationer om brug af spil som læringsmetode.
50.000 kr.

FFD: Højskolemetoder for unges deltagelse i foreningsarbejde
Analyse af eksisterende metoder til unge-engagement indenfor højskolerne, engagement af unge i et unge-topmøde samt udvikling og formidling af erfaringer og anbefalinger til internt og eksternt brug.
86.000 kr.

Øko-Net: Grønt Møde Sydfyn 2020
Ambitionen er at skabe det grønne, bæredygtige folkemøde for den grønne omstilling og FN’s Verdensmål. Mødet afvikles i samarbejde med en lang række partnere i september 2020.
115.000 kr.

Kulturministeriets pulje til udvikling af lokal folkeoplysning (administreret af DFS)

I alt blev ca. 1,2 mio fordelt på 12 projekter. Der blev givet bevilling til:

Rytmisk Center: Omverdensanalyse
Ambitionen er at være med til at skabe øget engagement hos nuværende og kommende deltagere og medlemmer og afdække, hvilke forventninger den nære omverden har til fremtidens folkeoplysende foreninger. Som en del af projektet udvikles et omverdens-analyseredskab tilpasset aftenskolen/foreningen.
20.000 kr.

Daghøjskoleforeningen i samarbejde med de 5 oplysningsforbund m.fl.: Folkeoplysende stilladser til FVU
Udvikling af inspiration og materiale vedr. FVU-engelsk og digital – for at hjælpe daghøjskoler og andre folkeoplysende aktører i gang med de to fag med en folkeoplysende tilgang. Herudover udvikling af materiale og inspiration til at arbejde bevidst med kildekritik i alle FVU-fag.
135.000 kr.

FOF Aarhus: Vi tager ansvar - sammen
Med de 20-40-årige som målgruppe dykkes ned i verdensmål #12, "Ansvarligt forbrug og produktion", og der skabes sammen med eksterne aktører indenfor verdensmålene nye folkeoplysende aktiviteter, der relaterer sig til dette.
50.000 kr.

DOF Frederiksværk Fritidsskole: Kultur på recept
Udvikling af et konkret 10-ugers forløb for borgere med stress, angst og lettere depression, som afvikles over to gange i samarbejde med Halsnæs kommune. Efter det sidste forløb udarbejdes en afsluttende erfaringsopsamling, som indarbejdes i den endelige dokumentation af konceptet, som efterfølgende formidles til andre.
100.000 kr.

Oplysningsforbundenes Fællesråd / DOF, LOF, FOF, AOF og FORA: Brugerinddragelse, interessevaretagelse og demokrati
Med fokus på udviklingsperspektivet, laves en analyse af tværgående foreningssammenslutninger, herunder lokale samråds, virke, udbredelse, organisering, roller og potentiale i landets kommuner. Samarbejde med VIFO.
100.000 kr.

FORA København og Hvidovre: Børnefamiliernes aftenskole
Ambitionen er at gøre aftenskolen relevant for børnefamilier. Pilotprojektet skal gennem konkrete aktiviteter afsøge, hvordan aftenskolen kan understøtte de yngre familiers lyst til at engagere sig i nye fællesskaber samt den bæredygtige omstilling i samfundet.
75.000 kr.
Læs artiklen "Aftenskole inviterer flydende fællesskaber indenfor"

AOF Center Odense: Mand dig op
Målet er at få flere mænd til at deltage i aftenskolen. Projektet består af flere elementer - i samarbejde med SDU undersøges mænds fællesskaber og en re-branding af aftenskolen i fht. mænd. Afprøvning af nye aktiviteter målrettet mænd, herunder facilitering af uformelle mandefællesskaber.
80.000 kr.

FORA: Bær dig dygtigt ad
Med pilotprojektet ”Bær dig dygtigt ad” vil vi udvikle og afprøve et kursusforløb, hvor oplysning og opøvelse af praktiske færdigheder indenfor energi, genbrug, madspild, redsign m.m. tilsammen skal lede til en mere bæredygtig hverdag for deltagerne, og hvor driften af kurserne efter projektperioden skal være økonomisk bæredygtig.
150.000 kr.

LOF: Folkeoplysende væredygtighed for Verdensmål
Gennem et 6-8 ugers forløb opdyrkes borgernes kompetence i bæredygtig hverdagsadfærd. Der er fokus på ekspertviden og deltagerinvolvering. Projektet er endvidere et udviklingsprojekt ift. at tiltrække nye, yngre målgrupper, engagere lokalsamfundet og arbejde med fleksible tilrettelæggelsesformer.
200.000 kr.

AOF Nordjylland: Grøn folkeoplysning og nye samarbejdspartnere
Borgere, virksomheder og frivillige aktører inddrages i at arbejde med målene og skabe lokale aktiviteter. Formålet er at gøre ord og hensigtserklæringer om klima, bæredygtighed og mål til konkrete løsninger i hverdagen skabt af borgere, der er eksperter i eget lokalområde.
66.500 kr.

FO Aarhus: Flere internationale til stemmeurnerne
Udvikling og facilitering af nye typer møder mellem politikere og borgere med international baggrund, med henblik på at højne det demokratiske engagement og lysten til at deltage i det repræsentative demokrati. Der udvikles bl.a. videoer, billeder, blogindlæg m.m. som efterfølgende kan benyttes af andre organisationer/kommuner.
130.000 kr.

Dialog på tværs: Tværetniske samtalesaloner
Videreudvikling af dialog-caféer. Målet er at udvikle et øvelses- og procesorienteret undervisningsmateriale, som modvirker fremmedhed, berøringsangst, fordomme, vanskeligheder ved kulturforskelle etc. blandt (primært) unge med dansk og anden etnisk baggrund.
92.000 kr.

DFS’ Støttepulje bevilgede endvidere 7 x 40.000 til økonomisk trængte medlemmer, i alt 280.000 kr.