De har fået tilskud i 2020
Puljer

De har fået tilskud i 2020

Redaktionel dato: 12. juli 2021

Se projekterne, der har fået tilskud i DFS' puljer

I DFS' to udviklingspuljer er der i 2020 uddelt midler til udviklingen af den lokale folkeoplysning indenfor temaerne: Verdensmål og Nye Fællesskaber. 

I alt blev 645.000 kr. fra DFS’ udviklingspulje fordelt på 7 projekter. 

I alt blev 1.198.750 kr. fra Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning fordelt på 12 projekter. 

Vil du høre mere om projekterne, eller i kontakt med projektlederen i et lokalt projekt, så kontakt DFS. Du kan også få inspiration i vores erfaringsdatabase for tidligere projekter her.

DFS' udviklingspulje 

Efterskoleforeningen

Klimaforandringerne og digital verdensmåls undervisning

Efterskolerne og Friskolerne vil udvikle webinarer og online streaminger, der udbydes til 550 medlemsskoler samt alle andre interesserede. Der er på webinarerne fokus på klimaforandringerne i Arktis samt verdensmålene og globalt udsyn. Målet er bl.a. at sætte fokus på permafrosten der smelter, og de konsekvenser det får for de lokale ved at live streame fra Arktis og direkte til eleverne i klasselokalerne. 

78.000 kr. 

Ungdomsskoleforeningen

Digital udvikling af UngDanmark åbner mulighed for flere unges deltagelse i demokratisk fællesskab

UngDanmark er et politisk uafhængigt netværk for unge i ungdomsskolerne, med potentiale til og ambitioner om at blive talerør for alle unge i landets ungdomsskoler. Ungdomsskoleforeningen søger midler til et projekt, der med de unge i fokus og digitale løsninger som redskab, giver os mulighed for at udvikle og forløse vores mission. Med afsæt i Corona-situationens digitale erfaringer og tydeliggørelsen af behov for stærke fællesskaber, også når vi ikke lige har mulighed for at mødes fysisk, har det givet os stor tro på, at vi har en vigtig mission, og at vi kan lykkes med den. 

60.000 kr. 

Demokrati i Europa Oplysningsforbundet

Ansigt til ansigt: Er hybridarrangementer folkeoplysningens fremtid?

Før covid-19 lå DEO's hovedfokus på fysiske debatmøder. Vi har været nødt til at omstille os til at være 100% digitale i perioden med corona, og vi kan se, at det digitale kan bidrage med meget. Vi kan f.eks. få flere med på aktiviteter - fra flere steder i landet (og Europa). Men folkeoplysningens deltagere er skærmtrætte. Så opgaven herfra må være at finde gode løsninger i et hybridformat. Fysiske elementer og digitale i eet. Vi ansøger om støtte til at teste 14 aktiviteter m. flere formater og samle inspiration, erfaring og tips og tricks i en håndbog. 

150.000 kr.

Grænseforeningen

"Danskerne findes i mange modeller" bogprojekt

Vi søger støtte til bogudgivelse "Danskerne findes i mange modeller" og den folkeoplysende dialog, der vil blive skabt i forlængelse af udgivelsen. Bogen har til formål at oplyse om bindestregsidentiteter, med en perspektivering til grænselandets erfaringer. Det vi vil opnå er en større forståelse for mindretal. Når projektet er færdigt, så har vi bidraget til en nuanceret oplysning om mindretal, som er til gavn for både samtiden og eftertiden. Projektet er en succes, når vi bogen læses både af nøglepersoner og øvrige medborgere, samt der gås i dialog om bindestregsidentitet efterfølgende. 

60.000 kr.

Dansk Amatørorkestersamvirker

Kontakt-app for unge amatørmusikere

Vi vil udvikle en web-app, der skal gøre det let for amatørmusikere at finde andre, de kan spille sammen med og dermed fastholde deres interesse for aktiv musikudøvelse. Man skal kunne oprette en profil og selv lave opslag, hvor man søger efter en musiker til et ensemble eller søge et ensemble at spille i. Den færdige app vil i første omgang blive tilbudt klassiske amatørmusikere, men efterfølgende blive bredt ud til amatørmusikere i alle musikgenrer. App’en skal fremstå moderne og appetitlig og matche de unge brugeres forventninger til nutidige værktøjer. 

97.000 kr.

Den Danske Europabevægelse og Festival of Europe

Samskabelse på tværs og fysiske afstande og organisationer

Foreningen Festival of Europe og Den Danske Europabevægelse har indgået et samarbejde om at udvikle et europæisk folkemøde. For at folkemødet kan blive en realitet er det nødvendigt at udvikle en metode til samskabelse på tværs af fysiske afstande og forskelligartede organisationer og aktører. Som en del af processen med at løse konkrete opgaver i projektet vil vi målrettet indsamle erfaringer med samskabelse. På baggrund af dette vil vi udarbejde en rapport, som andre organisationer fremadrettet kan bruge som rettesnor i samskabende projekter. 

100.000 kr.

Kvindernes Ulandsudvalg

Unge Initiativ - Ambassadører for Beijing+25

Vi søger støtte til et projekt, der tager afsæt i 25-året for Beijing Erklæringen og Handlingsplanen (BDPFA), fremmer læring og dialog og engagerer flere unge i implementeringen af BDPFA. Vi har følgende mål med projektet: Udvikle ny viden og dialog om forbindelsen mellem kvinders rettigheder og ligestilling i Danmark og globalt samt implementeringen af BDPFA; udvikle nye ung-til-ung fællesskaber og afprøve/udvikle nye metoder til at engagere flere unge. Når projektet er færdigt, står vi med mindst 1275 unge, der er engagerede i at fremme og sikre ligestilling og kvinders rettigheder. 

100.000 kr.

Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning

Dialog på Tværs

TINGET. Stedet, hvor "gamle" og "nye danskere" mødes for at løse deres problemer med hinanden

Dialog på Tværs vil gennemføre 20 online/5 fysiske Ting-møder, hvor "gamle" og "nye danskere" har fokus på at løse problemer med at være sammen. Formålet er, at de styrker fællesskab med hinanden. Der udvikles formater, som egner sig til online at skabe dialogiske processer blandt deltagere. Projektet er en succes, hvis alle Ting-møder gennemføres med positiv evaluering, og deltagere har mere mod og lyst til at være sammen med folk på tværs. Det forventes at stå med et færdigudviklet koncept, Tinget, som et fast tilbud fremover, der køres op i en større skala efter projektets afslutning. 

100.000 kr. 

LOF’s landsorganisation

Aftenskolen som motor for nye fællesskaber

LOF vil udvikle tilbud, facilitere nye digitale læringsformer og rekruttere nye målgrupper til aftenskolens fællesskaber. Målet med projektet er at give skoleledere og undervisere ny viden og nye kompetencer i forhold til nye målgrupper, blended learning og samskabelse. Aftenskolen skal rustes til den virkelighed, som Covid-19 har skabt - på godt og ondt. Projektet anses som en succes, når der er gennemført en række kurser som blended læringsaktiviteter. Særligt med sigte på aktiviteter med bæredygtighed og sundhed som tema. Men også med perspektiv til andre fagområder. 

98.000 kr. 

FOF Midtsjælland

Sammensmeltning af fysisk og virtuel formidling

FOF vil afsætte tid og ansætte nye kræfter til at udvikle viden og kapacitet til at skabe undervisning og formidling der sammenføres i det fysiske og virtuelle rum. Tanken er at udvikle en praktisk og teknisk platform, hvor kendt indhold, f.eks. sprog, yoga, tegning eller foredrag, kan foregå både i eksisterende lokaler og virtuelt (i deltagernes egne hjem) på samme tidspunkt. Folkeoplysningen har så stor succes med at tilbyde samvær og følelsen af at være sammen om noget. Netop dette bevares ved at formidlingen er simultant og muligheden for direkte interaktion. 

55.000 kr. 

Kursustrappen Frederiksberg

Fodfæste i Fællesskaber - og det virtuelle forsamlingshus

Kursustrappen vil iværksætte meningsfulde fællesskaber på Frederiksberg. Målet med projektet er at etablere en aktivitet i samarbejde med det lokale erhvervsliv, civilsamfundet m.v. - En aktivitet der fortsætter efter projektet til gavn for mennesker der søger et fysisk og/eller online fællesskab med andre mhp. at skabe indsigt, meningsfuldhed i livssituationer, i netværk mod job, viden, debatter og kreative gøremål. Et fysisk og virtuelt samlingssted for kultur, arbejdsliv og livsmestring 

99.000 kr. 

SFOF

Bæredygtig udvikling i Vesthimmerland

SFOF vil afholde en konference og øvrige arrangementer i Vesthimmerland vedr. oplysning og ideudvikling om bæredygtigt iværksætteri og erhverv og betydningen for lokalsamfund inden for rammen af social, økonomisk og grøn bæredygtighed under FN´s 17 verdensmål. Målet er at udbrede viden om etablering og drift af bæredygtige erhverv, identificering af lokale projekter og netværksopbygning. Målgruppen er borgere og erhvervsfolk med interesse i bæredygtig udvikling af mindre samfund. Projektet er en succes når der er indsamlet af ideer, identificeret konkrete projekter, og opnår indsigt i forhindringer, samt etableret netværk med formålet om at udbrede af viden og debat. 

89.750 kr. 

AOF Silkeborg-Viborg Aftenskole

Kunstprojekt ud fra FN's Verdensmål nr. 3 - Sundhed og Trivsel

Familier / generationer i alle aldre mødes og forholder sig kunstnerisk til Verdensmål nr. 3 - Sundhed og Trivsel. Deltagerne skal i fællesskab fremstille 8-12 outdoor skulpturer, som opstilles på Silkeruten - en af Silkeborg Kommune etableret vandrerute i naturen omkring Silkeborg by. Skulpturerne fremstilles af bæredygtige materialer og genbrugsmaterialer i det omfang det er muligt og ikke skader naturen, hvor skulpturerne sættes op.  

60.000 kr. 

Verdensmål i Hverdagsliv

Natur i Kultur

Verdensmål i Hverdagsliv vil iværksætte en række lokale forløb, hvor deltagerne ser og har dialog om filmen, Natur i Kultur, og besøger lokale regenerative fødevareinitiativer og tilbereder planterig mad. Målet er at engagere og skabe debat om vores fødevaresystems bæredygtighed og valg af fødevarer. Projektet giver erfaring med, om de valgte metoder er effektfulde til at skabe refleksion over og grobund for bæredygtige livsvaner. Projektet er en succes, hvis det inspirerer andre organisationer til at gennemføre forløb, som kan engagere os i skabe et mere bæredygtigt samfund. Https://vimeo.com/showcase/7437693  

120.000 kr. 

Kompetencehuset

Inkubator

Kompetencehuset vil skabe et projektværksted for unge i Aarhus-området. Værkstedet skal virke som inkubationsmiljø for unge og deres projekter. Projekterne kan have mange udtryk f.eks. kreative, fysiske, samfundsmæssige mv. Værkstedet vil være en kuvøse for fællesskabende aktiviteter, både for de unge og for Aarhusområdet som helhed. De unge vil opleve, at de er myndige medborgere i samfundet, og at det de sætter i gang er vigtigt og bliver til virkelighed samt at deres virkelyst har betydning. De unge skal blive i stand til at udvikle, ansøge og afvikle projekter under Erasmus+ Ungdom/Solidaritetskorpset. 

175.000 kr. 

AOF Danmark

Udvikling af folkeoplysende lydoplevelser

AOF Danmark vil udvikle en metode til den folkeoplysende undervisning i form af lydoptagelser som formidlingsform. Aktiviteterne udvikles i samarbejde med Dansk Jødisk Museum, Third Ear og Jødisk Info Center. Projektet vil munde ud i et stykke folkeoplysning, der vil danne baggrund for debatarrangementer, udstillinger, og online events. Målet er at udvikle inkluderende folkeoplysning for nye målgrupper, og udvikle partnerskabsområdet. Projektet er succesfyldt, hvis målsætningen om at lokalforankre de nye formidlingsmetoder opnås, og der er bred deltagelse i arrangementerne. 

150.000 kr. 

FORA

Bæredygtig hverdag - hver dag!

Projektet Bæredygtig hverdag - hver dag! er en del af Foras strategiske arbejde med bæredygtighed. FORA ønsker at afprøve et format i deres medlemsforeninger, som hedder Fiksefredag; et workshopbaseret tilbud om at blive bedre til at genbruge ved at fikse fremfor at smide ud. Det skal fungere som et modtræk til shopping-dagen Black Friday. Foreningernes erfaring herfra føres videre i flere Fiksecafeer i løbet af året, slutter i 2021 med en ny Fiksefredag med et mål om det dobbelte antal foreninger og deltagere og for herefter at blive forankret uden støttemidler. 

96.000 kr. 

AOF Center Odense

Unges med indflydelse. En fremtidssikret aftenskole

AOF vil etablere ungeråd i aftenskoleregi for herigennem at fremtidssikre aftenskolen. Det skal sikre, at der udvikles nye rammer og nye måder at organisere folkeoplysende aktiviteter i aftenskole regi målrettet ungegrupper på Fyn. Projektet er en succes, når der er aktive ungeråd, der har udarbejdet inspirationskatalog til at nå unge, og andelen af unge i aftenskolen øges med 50 %. 

96.000 kr. 

FOLKEVIRKE

Digital brevkasse

Målgruppen for projektet er mødre og bedstemødre som er indvandrere eller flygtninge. Desuden henvender de sig til danske mødre uden tilknytning til arbejdsmarkedet, og med lille eller fraværende netværk. Formålet er, via Facebook at lære mødre og bedstemødre at opdrage deres børn og børnebørn til tilfredse og velfungerende borgere i et demokratisk samfund. Desuden skal de også kende egne rettigheder. Efter et år har vi skabt et netværk, som kan vokse og hvor man kan støtte hinanden. Projektet kan gentages i FOLKEVIRKES kredse og i tilsluttede organisationer. 

60.000 kr.