De har fået tilskud i 2021
Puljer

De har fået tilskud i 2021

Redaktionel dato: 17. november 2021

I DFS' to udviklingspuljer er der i 2021 uddelt midler til udviklingen af den lokale folkeoplysning indenfor temaerne: FNs Verdensmål/bæredygtighed og digitale fællesskaber.

  • I alt blev 645.464 kr. fra DFS’ udviklingspulje fordelt på 6 projekter.
  • I alt blev 1.198.575 kr. fra Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning fordelt på 11 projekter.

Vil du høre mere om projekterne, eller i kontakt med projektlederen i et lokalt projekt, så kontakt DFS. Du kan også få inspiration i vores erfaringsdatabase for tidligere projekter her.

 

DFS' udviklingspulje

Grundtvigsk Forum

Eksperimentarium for engagerende folkeoplysning

Vi ønsker at udvikle et eksperimentarium for nye formater for engagerende folkeoplysning. Vi mener, der ligger et uudnyttet potentiale i folkeoplysningen, der kan vække nysgerrighed gennem poetiske og sanselige møder. Grundtvigsk Forum ønsker i samspil med andre foreninger og vores eget landsdækkende netværk at gentænke den envejskommunikation, der karakteriserer den typiske foredragsform og skabe et inddragende foredrag, der gør publikum til deltagere. I eksperimentariet udvikles og afprøves tre nye formater for engagerende folkeoplysning til inspiration for andre folkeoplysningsforeninger.

124.500 kr.

Folkekirkens Ungdomskor

U-Camp og Ungekonference - styrkelse af demokratisk dannelse og aktive unge

Målet er at skabe en stærk platform for FUKs Unge, hvor de lærer om - og tager ansvar for - arbejdet i en demokratisk forening. Vi ønsker at give FUKs Unge en større tilgang af unge og dermed en stærkere platform for deres aktiviteter og muligheder for at påvirke organisationen. Vi vil uddanne de unge til ungdomsledere og sikre FUK engagerede unge, der tager del i udviklingen til gavn for dem selv, foreningens fremtid og kommende generationer. FUK’s Unge skal være et vigtigt organ for foreningens hovedbestyrelse, og sætte et markant aftryk i udviklingen af FUK.

50.000 kr.

Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)

Unge demokrati-ambassadører i folkeoplysningen

Folkeoplysningen er i fare for at blive gråhåret. DEO søger støtte til at etablere en ungdomsgruppe, der former og eksekverer folkeoplysning på egne præmisser, med nye metoder og for unge målgrupper. Vi søger til afholdelse af fire kurser (afholdes januar og august), hvor unge frivillige lærer projektledelse, ordstyring og EU-fagligt stof samt til koordinering af "demokrati-ambassadørernes" arbejde med at planlægge og afholde 40-80 folkeoplysende arrangementer. Demokrati-ambassadørerne indgår i DEO's daglige arbejde (sidemandsoplæring) og laver egne borgerhøringer, events og aktiviteter.

120.000 kr.

Ungdomsskoleforeningen

Craftivism Festival - Folkeoplysning for fællesskabende bæredygtighed

Craftivism Festival er en samlende og handlingsrettet begivenhed, der gennem interaktive aktiviteter engagerer unge i bevægelsen imod tøjspild og derigennem accelererer den grønne omstilling, og bliver en konkret manifestation af folkeoplysningens arbejde med Craftivism og bæredygtighed. Festivalen udvikles i et bredt samarbejde med projektdeltagere fra Craftivism projektet. Det styrker implementeringen af Craftivism i folkeoplysningen, og udvikler samtidig netværk for fremadrettet arbejde med videndeling og konkret samskabelse af bæredygtighedsaktiviteter.
Ordet ”craftivism” er en sammentrækning af ordene craft (håndværk) og activism (aktivisme).

280.964 kr.

Kvindernes Ulandsudvalg – KULU

Udvikling af toolkit til understøttelse af folkeoplysning om Beijing Erklæringen og Handlingsplanen

Vi søger støtte til at udvikle et toolkit, der har til formål at understøtte implementeringeren af vores igangværende projekt 'Unge Initiativ - Ambassadører for Beijing+25', hvor frivillige ambassadører via vidensdelingsaktiviteter sætter fokus på Beijing Erklæringen og Handlingsplanen (BDPFA) og verdensmål 5. Toolkittet vil være særligt tilpasset digitale medier og indeholde redskaber, der også vil kunne hjælpe eksterne brugere, der ønsker at sætte fokus på og sprede viden om piger og kvinders rettigheder. Efter udvikligen vil toolkittet være tilgængelig for interne og eksterne brugere.

20.000 kr.

Netværk for økologisk folkeoplysning og praksis

Grønne staldtips & fællesspisning

Vi søger støtte til at udvikle en konceptuel folkeoplysning med debat/talk under titlen Grønne Staldtips, i en gamle stald med ny virke som en Lev & Lær Gård med jord-til-bord-storkøkken og fællesspisning.

50.000 kr.

Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning

Odense Aftenskole

FN's Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene

Vi søger støtte til et flerstrenget projekt om FN’s Verdensmål 5. Projektet består af produktion og distribution af en podcast, af gennemførelse af temadage på skoler, af opbygning og udstilling af en oplysningsmur på biblioteket. Formålet med projektet er at generere interesse for FN’s mål nr.5, at skabe viden om og forståelse for andre kulturer, forskelle i adgang til lige muligheder og behandling, og at skabe bevidsthed om at vi derfra handle. Når projektet er færdigt, står vi med en bedre viden om verden og nye erfaringer om formidling.

68.800 kr.

Foreningen Nyt Europa

Art of Fundamental Rights

Med Art of Fundamental Rights ønsker vi at skabe opmærksomhed på fundamentale rettigheder gennem kunst. Vi ønsker at skabe refleksion og dannelse omkring EU’s ”Charter of Fundamental Rights” og de rettigheder, som alle europæiske borgere er berettiget. Kunst har gennem tiden skabt demokratisk dannelse hos mennesker af alle aldre, da kunst som formidlingsform bidrager til at udbrede og forstærke den almene viden om aktuelle tendenser i vores samfund. Værkerne i Art of Fundamental Rights vil inspirere en bred offentlighed til at interagere i debatten om vores fælles fundamentale rettigheder.

95.000 kr.

Fora Hvidovre

Grønne omstillingsagenter i almene boligområder

Med Projekt Grønne Omstillingsagenter udvikler og gennemfører Fora Hvidovre sammen med European Green Cities et kursuskoncept, som giver beboere i almene boligområder kompetencer til at være ambassadører/omstillingsagenter for den bæredygtige omstilling. Projektet udvikler metoder til, hvordan folkeoplysende aktiviteter kan understøtte den bæredygtige omstilling, og få den til at sprede sig som ringe i vandet ved hjælp af Omstillingsagenternes aktiviteter i området. Projektet giver også aftenskolen adgang til nye målgrupper og styrker samarbejdet med den almene boligsektor.

194.500 kr.

Køge Musik Aftenskole

Fællesskaber gennem amatørmusik - Salon Køge Spiller igen

Musik er noget vi skaber sammen! Køge Spiller Igen skaber rammer og faciliterer fællesskaber for alle amatørmusikere og sangere i Køge. Det er samskabelsesrum, hvor publikum og optrædende indgår i dialog med hinanden, det er en læringsplatform, hvor lokale musikprofesionelle deler ud af erfaringer og det er trygge og fordomsfri udviklings- og samtalerum hvor nye sange kan fremføres første gang og falske toner rummes med smil og applaus. En revitalisering af amatørmusik som ikke skal være andet end et sundt, rummeligt og inkluderende fællesskab.

111.000 kr.

KURSUSTRAPPEN Frederiksberg S/I

Brugerstyret covid19-senfølgeforløb

Vi søger støtte til at udvikle et brugerstyret og folkeoplysende covid19-senfølgegruppeforløb. Målet er at skabe et forløb, der giver den enkelte deltager kompetencer til at håndtere og acceptere de livsændringer, senfølgerne har betydet for dem. Når udviklingsforløbet er færdigt, har folkeoplysningen en pædagogisk guide til at lave et brugerstyret gruppeforløb samt elektroniske undervisningsmaterialer, podcast m.m. med af lettilgængelig viden om forskellige covid-19 senfølger. Forløbet er opbygget i små moduler og kan tilpasses lokale forhold/deltagere.

100.000 kr.

Folkevirke

Veje mod mere lige muligheder

Landsforeningen Folkevirke vil sammen med Amal Hayat Denmark sættes fokus på ghettolister og de problematikker, som knytter sig til forholdene blandt flygtninge/indvandrere. Projektet tænkes gennemført som først tre mindre debatmøder og derefter et større, offentligt debatmøde med deltagelse af relevante fagfolk og interessenter. Derefter en evaluering, som skal udbygges i et debathæfte med artikler fra centrale personer i debatten samt opsummering og evaluering. Debatmøde og -hæfte kan senere bruges til afsæt for en offentlig høring og forslag om praktiske tiltag i udsatte områder.

95.400 kr.

Fora

Bæredygtig hverdag

Fora søger støtte til en videreudvikling af et bæredygtigt kursusforløb. Kursusforløbet vil omfatte oplæg og workshops, som skal resultere i at viden og praktiske aktiviteter i kombination danner grundlag for vaneændringer hos deltagerne. Projektet er en succes, hvis minimum fem aftenskoler har afprøvet konceptet; de medvirkende har fået en bedre og bredere forståelse for bæredygtighed og kursusdeltagerne har fået redskaber til at leve en mere bæredygtig hverdag. Efter projektperioden vil vi have et koncept med klare resultater, som alle Foras aftenskoler potentielt vil kunne udbyde hos dem.

121.700 kr.

Dansk Kvindesamfund

Verdensmålene for begyndere - en podcast om FN's 17 Verdensmål

De unge skal vide mere om FN's 17 Verdensmål, og den viden skal de få gennem podcastmediet - da denne er i fremgang blandt unge. Vi ønsker at nå målgruppen 15-30 år. Når projektet er færdigt, står vi med et informationsmedie, der rykker for forståelsen af de 17 Verdensmål, hvorfor de er vigtige, og hvad man som lytter kan gøre for at hjælpe dem på vej. Alt sammen formidlet på en letforståelig måde gennem influencere, debattører og politikere. Vi ønsker et fremtidigt samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

100.000 kr.

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS)

Amatørkulturens foreninger for fremtiden

AKKS søger tilskud til at gennemføre første del af et større satsningsområde, der har form af en digital udviklingspakke til amatørkulturens landsdækkende og lokale foreninger. I denne første del er ønsket at etablere en foreningsguide knyttet til AKKS' hjemmeside, der på en lettilgængelig, sjov og kreativ måde kan hjælpe amatørforeningerne med det administrative rugbrødsarbejde, der er forudsætningen for deres folkeoplysende foreningsarbejde.

50.000 kr.

Folkeoplysnings Samvirket i Aalborg

Grøn omstilling - hvad rager det mig?

Vi søger støtte til Grøn omstilling – hvad rager det mig? Målet er at opnå viden om, hvad borgere selv kan gøre for at fremme den grønne omstilling samt udbrede kendskabet til lokale erhvervsvirksomheder, der arbejder med grøn omstilling. Vi vil gerne opnå kendskab til handlemuligheder, det støtter den enkelte i at træffe grønne beslutninger. Når projektet er færdigt, står vi med et erfaringsgrundlag, der kan danne rammen om nye aktiviteter. Projektet er en succes, hvis der afvikles mindst 4 virksomhedsbesøg samt en opsamlingsdebat med fokus på den enkeltes egen grønne adfærd.

100.000 kr.

LOF's landsorganisation

Online undervisning i aftenskolen

Vi søger støtte til en undersøgelse, der skal udvikle viden og kompetencer i forhold til online og hybride undervisningstilbud i aftenskolen. Målet er en større undersøgelse i forhold til deltagernes udbytte og undervisernes erfaringer. Vi vil gerne opnå at flere aftenskoler ser sig selv som udbydere af online tilbud, så flere borgere, særligt seniorsegmentet, får nye digitale skills igennem deltagelse i online aftenskoleforløb. En succes vil være at 30% af LOF's skoler lykkedes med at implementere online og nye hybride tilbud som en tilrettelæggelsesform i løbet af 3 år.

162.175 kr.