De har fået tilskud i 2022
Puljer

De har fået tilskud i 2022

Redaktionel dato: 22. november 2022

I DFS' to udviklingspuljer er der i 2022 uddelt midler til udviklingen af den lokale folkeoplysning indenfor temaerne: FN's Verdensmål/bæredygtighed og Trivsel i fællesskaber.

  • I alt blev 711.834 kr. fra DFS’ udviklingspulje fordelt på otte projekter.
  • I alt blev 1.222.337 kr. fra Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning fordelt på 15 projekter

Vil du høre mere om projekterne, eller i kontakt med projektlederen i et lokalt projekt, så kontakt DFS. 

 

DFS' udviklingspulje

FORENINGEN NORDEN

Norden til Debat

I en globaliseret og digitaliseret verden kan Reykjavik nogle gange være lige om hjørnet, og andre gange er Skåne en by i Rusland, og derfor er formålet med dette projekter, at vi gerne vil gøre det lettere at være en del af et større ungefællesskab på tværs af de nordiske grænser.

Projektet består af samtalesaloner i forskellige dele af Danmark, med dertilhørende forberedende podcast i samarbejde med aktuelle nordiske personligheder.

90.000 kr.

Europabevægelsen

Det Europæiske Ungeråd

Det Europæiske Ungeråd har til formål at forankre og udvikle folkeoplysning i en ung målgruppe. Det Europæiske Ungeråd er et stående råd med 10 medlemmer og med rotation hvert halve år. Rådets medlemmer kommer fra 10 gymnasier.

De unge skal gennem en række workshops og aktiviteter udforme et holdningspapirer og fremlægge det for beslutningstagere i Danmark og Bruxelles. Forløbet afsluttes med 10 mini-konferencer, hvor de unge hver arrangerer én konference.

100.000 kr.

Kvindernes U-landsudvalg - KULU

Unge-initiativ 2.0 – Ambassadører på vej mod Beijing+30 (fase 2)

Projektet tager afsæt i Beijing+25 og ser frem mod 30-året for FN's Beijing Erklæring og Handlingsplan (BDPFA). BDPFA er en vigtige ramme for ligestillings- og kvinderettighedsarbejdet, men kendes efterhånden ikke af unge.

Unge-ambassadørerne vil engagere nye unge, som 1) får viden om BDPFA som redskab, 2) presser på for realiseringen af BDPFA inden 2030, 3) udvikler og afprøver fysiske og virtuelle metoder til at udbrede viden og dialog samt engagerer unge.

Intentionen er, at mindst 1000 unge deltager og bruger BDPFA til at fremme kvinders rettigheder og ligestilling i Danmark og globalt.

120.834 kr.

Oplysningsforbundet Demokrati i Europa

Folkeoplysningen i krig

Hvordan kan man lave folkeoplysning i en krigssituation? DEO ønsker at udvikle metoder og formater, der kan sikre en nuanceret offentlig samtale om krigen, hvor alle føler sig velkomne.

Vi ønsker at gennemføre et projekt, der handler om Ukraine-krigens påvirkning af Danmark og Europa. Projektet omfatter en bogudgivelse, et undervisningsmateriale, 4 debatarrangementer, 6 online-briefinger og 3 minidokumentarfilm.

Projektet sætter fokus på EU's østlige partnerskab med særlig opmærksomhed på Ukraine, Rusland, Belarus og Georgien.

130.000 kr.

KORLIV - Folkekirkens Kororganisation

KORLIVs Ungdomslederkursus

Målet med ungdomslederkursuset er at uddanne unge i alderen 16-29 år i ledelse og trivsel i frivillighedsgrupper. Kurserne giver de unge konkrete ledelsesværktøjer til at lede og inspirere andre unge med fokus på at skabe inkluderende, sunde og bæredygtige fællesskaber.

Når projektet er færdigt, står vi med unge mennesker, der kan indgå i som ledere faglige fællesskaber og i KORLIVs kredse rundt om i landet. Projektets succes afspejler sig i de unges brug af deres tillærte viden på Sommerskole og ude i KORLIVs kredse.

75.000 kr.

Foreningen Nyt Europa

Rettighederne skal leve på skolerne

I disse år er vores grundlæggende rettigheder truet. Derfor ønsker vi med dette projekt at lade de grundlæggende rettigheder leve på skolerne i Danmark.

Med udgangspunkt i et tidligere projekt, Art of Fundamental Rights, ønsker vi at flere skal have adgang til udstillingen, samt være med i dialog og refleksion om de grundlæggende rettigheder, vi ikke ønsker at tage for givet.

Kunsten er stadig en katalysator for oplysning, refleksion og den demokratiske samtale. Dette projekts målgruppe er unge på forskellige uddannelsesinstitutioner.

90.000 kr.

Efterskoleforeningen

Global dannelse og international forståelse

Efterskoleforeningen ønsker at udvikle et forum, hvor vi kan assistere skolerne med at skabe rum for elevernes global dannelse - forståelse for verden, viden om verden og interaktion med verden.

Samarbejdet sker blandt andet i samarbejde med programmet Horisont på DR - men også med andre relevante organisationer, journalister og professorer, som arbejder rundt om i verden.

70.000 kr. 

Folkevirke

Nye veje til elektronisk dialog

Folkevirke ønsker at afprøve nye læringsmetoder for begyndere og lettere øvede i brug af elektroniske platforme. Vi ønsker, at deltagerne føler sig trygge og får overskud til at gå på opdagelse på de elektroniske platforme. Der skal bl.a. gives hjælp til introduktion til apps, som kan give større udbytte.

Projektet henvender sig til især ældre, hvor mobiliteten ikke er så stor samt nydanskere, som er usikre på det danske sprog. En verden af muligheder for at komme i kontakt med andre og udnytte de elektroniske platforme bedre vil åbne sig.

36.000 kr. 

Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning

AOF Storkøbenhavn

Danmarks første dragskole

Vi søger støtte til at udvikle og gennemføre Danmarks første Dragskole. Formålet med projektet er, at give unge, der føler sig anderledes, et sted at gå hen, hvor de kan være den, de har lyst til at være, i et trygt fællesskab med ligesindede.

Vi ønsker med Danmarks første Dragskole, at skabe et tilbud, for unge i Storkøbenhavn, der ikke føler de passer ind i eksisterende fritidstilbud, hvor de kan udtrykke sig og eksperimentere i et trygt og kreativt fællesskab og danne betydningsfulde relationer på kryds og tværs, præcis lige som de unge, der går til fodbold eller dans, gør det.

75.000 kr.

AOF Center Odense

Plejehjemmets kulturkasse – et pilotprojekt

Folkeoplysningen er leverandører af gode fællesskaber. Vores formål er at sprede viden og forståelse om vores samfund og kultur og gøre danskerne uanset alder til aktive demokratiske medborgere med udgangspunkt i viden, udvikling og samvær.

Vi ved, at deltagelse i fællesskaber bidrager til et godt og meningsfyldt liv. De kompetencer vil vi løfte ind i plejehjemmene ved at tilbyde underholdning, kreativitet, bevægelse mv.

I samarbejde med seks plejecentre, beboerne og deres pårørende vil vi etablere ’Plejehjemmets Kulturkasse’ gennem, hvorigennem beboerne vil opleve værdien af et aktivt medborgerskab.

96.000 kr.

AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Spil med!

"Spil med!" har som mål at udvikle et sæt redskaber, der kan anvendes af det store foreningsliv indenfor den organiserede amatørkultur i kampen mod ensomhed og mistrivsel blandt unge ved at opsøge og invitere dem ind i amatørforeningernes kreative fællesskaber.

Når projektet er færdigt, vil vi stå med en kortlægning af erfaringer på området, tre gennemførte udviklingsforløb med tre amatørforeninger, en kort rapport til inspiration for alle, samt et eller flere online redskaber og et netværk, der kan bruges af amatørforeningerne i arbejdet fremover.

100.000 kr.

FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund

Bliv klima-kok i kulturkøkkenet

25 pct. af vores klimaaftryk skyldes fødevareforbrug, men aftrykket kan reduceres med 20-35 pct. ved ændret adfærd. FOF Aarhus vil med ’Bliv klima-kok i kulturkøkkenet’ give deltagere på 15 arrangementer viden og praktiske færdigheder til ændret adfærd.

Projektet skal udvikle nye samarbejdende organisationsformer, nye formidlingskoncepter og ramme nye målgrupper for FOF Aarhus. Endelig skal projektet understøtte FOF Aarhus’ ambition om fremover at skabe øget kvalitet i formidling af FN’s verdensmål.

75.000 kr.

FOF Djursland

Ambassadør for fællesskabet

FOF ønsker med dette initiativ at gøre eksisterende deltagere til ambassadører og sætte fokus på, hvordan folkeoplysende aktiviteter skaber inkluderende fællesskaber med trivsel i højsæde.

92.876 kr.

Dansk Oplysnings Forbund

Aftenskolens medlemmer - styrkelse af aftenskoleforeningernes medlemsbase og legitimitet

Aftenskoler laver aktiviteter for deltagere, som ikke behøver være medlemmer, og som derfor ikke automatisk engageres i det frivillige arbejde i foreningerne. Projektet har som mål at styrke aftenskoleforeningens medlemsbase og udvikle aftenskolernes foreningsarbejde og dermed aftenskolernes legitimitet overfor omverdenen og kommunen.

Vi ønsker at gennemføre 10 udviklingsprojekter med seminarer, workshops og erfaringudveksling samt projektsparring og forventer, at aftenskolerne øger deres foreningsaktiviteter og får flere medlemmer, der aktivt deltager i foreningsarbejdet.

98.000 kr.

FO-Aarhus

Bevægelse og Bøffer

Med projektet vil vi skabe forpligtende sundhedsfællesskaber for mennesker, der har behov for et fællesskab, der motiverer til sund livsstil.

Vores mål er at skabe et fællesskab, hvor en sund og aktiv livsstil bringer glæde og trivsel. Deltagerne inspirerer og motiverer hinanden gennem bevægelse, konkurrence og madlavning, hvor deres fysiske og mentale trivsel højnes gennem fællesskabet.

Det er en succes, hvis vi får nye målgrupper til at støtte og motivere hinanden omkring det fælles tredje, at forbedre sundhedstilstanden og herved give fysisk og mentalt overskud.

52.000 kr.

AOF Center Sydfyn

Skriveskole i Fælleshuset

Vi ønsker at gennemføre prøvehandling, demokratiproces og formidling med sigte på at skabe viden, oplysning og erfaring med de folkeoplysende aktiviteter i borgergrupper med kun lidt eller ingen tidligere erfaring her i.

Skriveskolen i Fælleshuset vil sikre samskabelse, ejerskab, øget identitet, nye handlemuligheder og en styrkelse af egne kulturfortællinger gennem formidling og dannelse af ressourcegruppe og nye fællesskaber.

Projektet sikrer vidensdannelse til fortsat udvikling af folkeoplysende aktiviteter for og med nye målgrupper.

59.800 kr.

Lille Skole for Voksne

Ud af ensomheden og ind i fællesskabet - for mennesker med en hjerneskade

V ønsker at etablere en ny aftenskole/afdeling målrettet mennesker med senhjerneskader. Vi vil med udgangspunkt i Folkeoplysningslovens muligheder skabe plads til læring gennem et meningsfyldt fællesskab. Vi vil med projektet øge trivslen og livskvaliteten hos denne gruppe mennesker, som alt for ofte mærker ensomheden.

Vi vil skabe en bæredygtig afdeling, som kan udvikles i samarbejde med kursisterne og samarbejdspartnere over de næste mange år. Vores projekt er en succes, når vi kan skabe to dage om ugen med masser af fællesskab og mental trivsel

70.000 kr.

FOF's LANDSORGANISATION

Bæredygtighed ind i undervisningen

For at oplysningsforbundene kan løfte opgaven som en vigtig aktør i udvikling af den bæredygtige dannelse, er der behov for at give underviserne viden og færdigheder, der gør dem i stand til at løfte opgaven lokalt i den enkelte aftenskoleaktivitet.

Med denne foranalyse, vil vi sammen med lokale undervisere og skoleledere udvikle en model for, hvordan vi fremadrettet kan give underviserne dette løft. Resultatet er en rapport, der bl.a. afdækker underviserne faglige og pædagogiske behov, samt kommer med konkrete bud på, hvordan et fremtidigt udviklingsforløb for underviserne skal udformes.

98.800 kr.

Folkeoplysningssamvirket i Aalborg

Fremtidens folkeoplysning - til glæde og gavn for alle

Folkeoplysningssamvirket i Aalborg ønsker at iværksætte en udviklingsproces, som skal reorientere de folkeoplysende skolers arbejde og samfundsmæssige betydning.

Hvordan skal formål og indhold forenes i fremtiden? Ved at sætte egen praksis i spil sammen med andre aftenskoler i 6-by samarbejdet ønsker vi at udfordre ’plejer’ og rammer og istedet undersøge kernen i folkeoplysning.

Projektet sætter også fokus på dokumentation, formidling og debat om aftenskolernes fremtidige potentialer via inspirationsoplæg samt dokumentation, vidensindsamling og formidling.

100.000 kr.

Kompetencehuset

Udvikling af håndarbejdesteknikker til down-, re- og upcycling af tekstiler

Projektet skal genopdage og udvikle nye håndarbejdsteknikker til down-, re- og upcycling af kasserede tekstiler. Fokus er på ikke-industriel produktion.

Projektet har en forskningsmæssig tilgang til emnet, hvor research, interview, laboratorieforsøg og brugerdreven eksperimenter skal åbne op for nye metoder og kreative udtryk.

Målet er at udvikle et erfarings- og inspirationskatalog, der kan understøtte undervisningen i aftenskoler, husflidsforeninger og lignede folkeoplysende aktiviteter. Aktiviteter, hvor bæredygtig tekstilfremstilling og håndarbejde er fællesskabets omdrejningspunkt.

80.000 kr. 

Den Grønne Dag- og Aftenskole

Fællesskaber for psykisk sårbare/Psykiske lidelser.

Vi er en Folkeoplysende skole for psykisk sårbare/psykiske lidelser (18-75 år). Vi ønsker at gennemføre projektet 'Fællesskaber i Den Grønne', som er et fællesskab, forud og under undervisningen på skolen.

Et fællesskab der mødes og dyrker interesser som kunst, kultur og udstillinger/forestillinger. Fællesskabet er grobund for fælles interesse for et emne der efterfølgende kan undervises i.

Fritid på fuld tid er kun noget værd, når man har nogen/noget at bruge den til, og bedst hvis den er struktureret og fyldt med oplevelser og fællesskaber. Oplevelserne vil være starten på uddybende undervisning.

40.000 kr.

Sundhedsteamet Kurser og Projekter

VORES Café - Folkeoplysende fællesskab for ensomme og borgere med smerter i krop eller sind

VORES Café giver borgerne et sted at høre til, hvor de kan mødes i et trygt fællesskab og blive set og hørt, samt være noget for andre på trods af de udfordringer, de lever med.

Vi tilbyder dem, der ønsker det, et ansvar og giver dem muligheden for at danne nye relationer. At have en rolle, en plads og evt. et ansvar i et fællesskab, er med til at styrke den enkeltes selvbillede, trivsel og mentale sundhed.

Vi inddrager deltagerne i caféen og dens aktiviteter på en måde, så de over tid opnår en naturlig fællesskabsfølelse, en form for ejerskab for caféen og ønsker den fortsættes.

28.900 kr. 

Sceneklar

Det udvidede fællesskab spejlet

Vi ønsker at gennemføre et projekt, der med musikdramatik som format undersøger de forlængede fællesskabsformer, der er opstået de seneste år via sociale medier kontra traditionelle fællesskaber.

Vores mål med projektet er at implementere nye fag i folkeoplysningen og deltage i at tiltrække og fastholde unge mennesker som målgruppe. Når projektet er færdigt, står vi med et musikdramatisk værk, som dokumenterer deltagernes oplevelser af aktuelle hverdags fællesskaber.

Projektet er en succes hvis der skabes større opmærksomhed omkring navigering i og udenfor fællesskaber.

155.961 kr.