De har fået tilskud i 2023
Puljer

De har fået tilskud i 2023

Redaktionel dato: 22. november 2022

I DFS' to udviklingspuljer er der i 2023 blevet uddelt midler til udviklingen af den lokale folkeoplysning indenfor temaet 'FN’s 17 Verdensmål og bæredygtighed'.

  • 687.417 kr. fra DFS’ udviklingspulje blev fordelt på syv projekter
  • 1.222.337 kr. fra Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning blev fordelt på 11 projekter

Vil du høre mere om projekterne, eller i kontakt med projektlederen i et lokalt projekt, så kontakt DFS. 

 

DFS' udviklingspulje

Grænseforeningen

En genstart af samtalen om de danske og europæiske grænser

Med udgangspunkt i de forandringer, som den midlertidige grænsekontrol har skabt i det dansk-tyske grænseland, vil projektet initiere en samtale om Europas grænser.

I samarbejde med Efterskoleforeningen og Saxo Instituttet, KU, vil Grænseforeningen udvikle et samtalemateriale til brug i grundskolens udskolingsklasser, på ungdomsuddannelser og i folkeoplysningssammenhænge.

88.000 kr.

Folkeuniversitetets Komitestyrelse

Folkeuniversiteternes Dag - bæredygtig viden nær dig

Under overskriften "Folkeuniversiteternes Dag – bæredygtig viden nær dig" tilbydes den brede befolkning et samlet online overblik over forelæsningstilbud fra landets 80 folkeuniversiteter.

Projektet markerer folkeuniversiteterne som en nærliggende lokal mulighed for at møde nogle af landets fremmeste forskere og få kvalificeret viden om bæredygtighed og FN´s verdensmål.

70.000 kr.

Grundtvigsk Forum

Eksperimentarium for engagerende folkeoplysning #2

Grundtvigsk Forum vil videreudvikle et eksperimentarium for nye former for folkeoplysning, som foreningen påbegyndte i 2022 med støtte fra DFS' udviklingspulje.

Formålet med projektet er at gentænke formater inden for folkeoplysning med henblik på at styrke folkeoplysningens evne til at skabe samfundsengagement.

I projektets anden fase ønsker Grundtvigsk Forum at undersøge, hvordan folkeoplysningen kan bidrage til at skabe øget opmærksomhed som udgangspunkt for engagement, og projektet skal derfor eksperimentere med folkeoplysning, der har fokus på at udvikle rum for fordybelse.

126.217 kr.

Oplysningsforbundet Demokrati i Europa (DEO)

Grønt lys til valgdeltagelse

Et oplyst valg til Europa-Parlamentet i 2024 kræver en oplyst befolkning. Og bred valgdeltagelse kræver en målrettet indsats over for målgrupper med lav valgdeltagelse.

DEO vil involvere fem fokusgrupper i udviklingen af en valgtest og et folkeoplysende materiale. Foreningen har et særligt fokus på at engagere unge målgrupper i folkeoplysningen og særligt unge, der ellers ikke deltager.

Konkrent vil DEO gennemføre fem fokusgruppe-events, to ekspertinterviews og seks politikerinterviews på video, en valgtest - der udbredes til øvrige folkeoplysende organisationer - og fem kreative valgmøder.

140.000 kr.

Atlantsammenslutningen

Folkeoplysning på tværs af platforme og i samarbejde med museum

I et samarbejde med Langelandsfortet - 'Koldkrigsmuseum Langeland' vil Atlantsammenslutningen lave en udstilling, der både 1) er fast på fortet med dets mange gæster, 2) kan sendes ud i landet til f.eks. biblioteker eller uddannelsesinstitutioner, samt til konferencer for erhvervsliv og 3) er en virtuel udstilling på foreningens hjemmeside.

Via bl.a. QR-koder håber Atlantsammenslutningen at kunne skabe en visuel og faglig identitet, der kan skabe en forståelse på tværs af mange platforme.

60.000 kr.

Kulturhusene i Danmark

Nye folkeoplysende generationer og målgrupper i Kulturhusene

Kulturhuse i Danmark vil være med til at sikre involvering af nye generationer og engagere nye målgrupper i det folkeoplysende arbejde i kulturhusene i hele landet.

Projektet består af tre spor: et tværgenerationelt samtaleformat; en kortlægning af udfordringer og løsninger, og en praksisorienteret værktøjskasse til generations- og målgruppeudvikling.

Når projektet er afsluttet vil Kulturhuse i Danmark have fundamentet til at hjælpe flere og bredere med at skabe lokale folkeoplysende aktiviteter i kulturhusene.

130.000 kr. 

Folkevirke

En guide til det danske samfund

Folkevirke vil udarbejde en guide til ny- og gammeldanskere. Guiden henvender sig til besøgende og nye medborgere, som kommer til Danmark med anden kulturel baggrund, og som har brug for hjælp til at aflæse kulturelle koder og normer i Danmark.

Som en del af projektet vil Folkevirke samle deltagere med erfaringer i og viden om det danske samfund samt med indsigt i de problemer, som nydanskere jævnligt støder ind i. Mellem møderne vil deltagerne bruge egne netværk til at afprøve nye idéer til indhold af hæftet. Hæftet vil udkomme på dansk og engelsk - trykt og elektronisk.

73.200 kr.

Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS)

Kulturfællesskaber i forandring - en kortlægning af den organiserede amatørkultur i Danmark

Projekt "Kunst på tværs" har til formål at udvikle nye kunstbaserede metoder i folkeoplysningen for psykisk sårbare samt samarbejde med andre organisationer og foreninger, der udvikler nye indsatser for målgruppen.

Med projektet vil AKKS være med til at fremme, at kunst og kreativitet bliver en del af processen i at mennesker med lidelser opnår større meningsfuldhed og livsmestring.

Når projektet er færdigt, er der skabt nye undervisningsmetoder, styrket samarbejde og en kunstbog. Projektet er en succes, hvis de kunstbaserede metoder udbredes.

200.000 kr.

Daghøjskolen Sydvestjylland

Verdensmålsudfordringer på havnen

I projektet vil Daghøjskolen Sydvestjylland give deltagerne mulighed for at skabe nye løsninger på gamle udfordringer.

Det sker via konkrete problemstillinger, der stilles af Esbjerg Havns virksomheder i samarbejde med Verdensmålshuset GENIN. Det kan fx være udfordringer med livet i havet, affald, sundhed, lighed, trivsel og uddannelse.

Herved opnår deltagerne en stor grad af konkret læring, involvering og mening. Ideer og løsninger vil blive formidles til de virksomheder, der deltager.

75.337 kr.

Fora Hvidovre

Grøn platform for handling

Med 'Projekt Grøn platform' for handling vil Fora Hvidovre understøtte den bæredygtige omstilling og indfrielsen af FN's verdensmål ved at fremme almindelige borgeres deltagelse i lokale grønne handlefællesskaber.

Målet er at øge kompetencerne og kapaciteten til bæredygtig forandring gennem udviklingen af;

1) et debat- og fællesspisningsformat, som inspirerer og klæder deltagerne på til at bidrage til at handle grønt i hverdagen

2) en platform for grønne, folkeoplysende aktører, som bidrager til debat- og fællesspisningsformatet, og sikrer den lokale forankring og opbakning hertil.

150.000 kr.

FOLKEUNIVERSITETET I AALBORG

Udvikling af dialogiske formater til folkeoplysning

Folkeuniversitetet i Aalborg vil udvikle et dialogisk orienteret folkeoplysningsformat baseret på Sokratisk Samtalepraksis. Projektet vil reorientere folkeoplysningen mod samtale og demokratisk dannelse gennem en brugerdrevet, medskabende praksis.

Når projektet er færdigt vil der være udviklet et koncept til brug i folkeoplysningen generelt, samt en vidensrapport, der opsamler tilknyttede erfaringer, som inspiration til videre udvikling.

Målet med projektet er, at formatet bliver integreret i Folkeuniversitetets udbud, samt at det giver inspiration til udviklingen af lignende tilbud generelt.

60.000 kr.

Skolen for Kunst & Design

Udvikling af grøn undervisning i folkeoplysningen

Skolen for Kunst & Design vil afprøve og implementere grøn undervisning via talks, oplæg og workshops, der skal tage bæredygtighed for kreative et niveau videre. I projektet vil skolen arbejde bæredygtigt med tre temaområder:

• Natur
• Transformation
• Co-creation

Målet med projektet er at give inspiration og grøn viden til deltagerne, samt at deltagerne bringer sig selv i spil via refleksion, sanser, hands-on og ved at prøve at omsætte ny viden til færdigt produkt i en bæredygtig proces. Dette for at sikre ejerskab og forståelse af den "grønne designproces".

75.000 kr.

KURSUSTRAPPEN Frederiksberg S/I

Bæredygtig fremtid for unge i trivsel

KURSUSTRAPPEN Frederiksberg S/I vil udvikle nye livsmestringsforløb for udsatte unge, som deltager i FVU-undervisning og på brobygningsforløb.

Projektet består af seks korte temaforløb under arbejdsoverskrifterne: mad og hygiejne, genbrug og krea-skills, hverdagens handy-skills, hjælp Verden, samt affaldshåndtering.

Målet er at styrke unges mentale trivsel, øge deres muligheder for at tage en uddannelse og blive selvforsørgende, samt give dem kompetencer til at udøve aktivt medborgerskab, samt at forløbene efterfølgende vil indgå som en del af Kursustrappens almene udbud til udsatte unge.

52.000 kr.

ÅRHUS KUNSTAKADEMI

Udvikling og vidensdeling af bæredygtig keramik

Projektet skal finde bæredygtige arbejdsmetoder indenfor det keramiske felt, som kan implementeres i undervisning og deles med andre.

Århus Kunstakademi ønsker at starte en udviklingsproces og et netværksforløb, hvor bæredygtighed tænkes ind i det keramiske fag via en forskningsmæssig tilgang, hvor eksperimenter, undersøgelser og analyser åbner op for nye metoder og æstetiske værker.

Resultaterne skal implementeres i akademiets undervisning og vidensdeles med andre, og målet med projektet er at nytænke et ressourcetungt fag, så det i fremtiden kan blive mere leve- og bæredygtigt.

90.000 kr.

FOF (på vegne af Oplysningsforbundene AOF, DOF, FOF, Fora og LOF)

Undervisning med bæredygtighed

Aftenskolernes lokale undervisere er meget optagede af bæredygtighed. Men de savner viden, pædagogiske redskaber og ikke mindst erfaringsudveksling med andre undervisere om, hvordan de får det bragt i spil i deres undervisning.

I dette projekt går de fem landsdækkende oplysningsforbund sammen om at udvikle fysiske udviklingsmøder, online workshops, sociale mediekanaler, handlekataloger m.m. i tæt samarbejde med de lokale undervisere.

Målet med projektet er at styrke deltagernes handleevne ift. bæredygtige hverdagshandlinger, der gør en forskel.

300.000 kr.

Pas På Hovedet

Fra nælder til neuroner

Vi kan bruge vores hjerner til at redde miljøet. Men vi kan også bruge miljøet til at redde vores hjerner.

I dette projekt vil 'Pas På Hovedet' bruge sankning (det at samle) til bæredygtig genaktivering af sanser og nærvær for ramte af hjernerystelse. Aktiviteterne kobles til verdensmålene som en mulighed for at være en del af noget større - på trods af en hjernerystelse.

Projektet tager afsæt i:

1) FNs verdensmål om sikring af bæredygtigt forbrug og produktionsformer særligt 12.2. om udnyttelse af naturressourcer og 12.3 om halvering af madspil.

2) Forskning ved Københavns Universitet, som indikerer at naturen kan gavne ramte af hjernerystelse.

80.000 kr.

Aftenskolen i Fountain House

Kunst på tværs - kreativitet og samarbejde med psykisk sårbare

Aftenskolen i Fountain House vi udvikle nye kunstbaserede metoder i folkeoplysningen for psykisk sårbare, samt samarbejde med andre organisationer og foreninger, der udvikler nye indsatser for målgruppen.

Projektet skal være med til at fremme, at kunst og kreativitet bliver en del af processen i, at mennesker med lidelser opnår større meningsfuldhed og livsmestring.

Målet med projektet er at udvilkle nye undervisningsmetoder, styrke samarbejdet og producere en kunstbog. Projektet er en succes, hvis de kunstbaserede metoder udbredes.

90.000 kr.

FOF

Naturen som læringsrum

FOF vil afdække behov og udvikle nye aktiviteter med naturen som læringsrum målrettet nye målgrupper.

Med projektet opnås afklaring omkring setup og rammer mhp. fremover at kunne udbyde shelterture og bush craft-aktiviteter, der er attraktive for nye målgrupper og samtidig har en bæredygtig finansieringsmodel.

Målet med projektet er at udvide med flere og nye ude- og naturaktiviteter.

50.000 kr.