Tilskud og regnskab i Ensomhedspuljen

Tilskud og regnskab i Ensomhedspuljen

Redaktionel dato: 8. juli 2021

Udbetaling af midler

Når man opnår en bevilling fra Ensomhedspuljen til Nordjylland, udbetales midlerne som en straks-bevilling i forbindelse med at man modtager godkendelsesbrevet.

Vi udbetaler til det angivne kontonummer i ansøgningen.

Hvis kontonummeret ikke er korrekt, og DFS ikke modtager det korrekte nummer inden årets udgang, bortfalder bevillingen. Det gælder for alle, at regnskabsmateriale og bilag, skal gemmes i 5 år (jf. bogføringsloven)

Tilskud på 100.000 kr. eller derunder

Alle bevillinger i puljen er på 100.000 kr. eller derunder, da DFS har fastsat dette som et maksimum.

Tilskudsmodtager afrapporterer ved at indsende en erklæring på tro og love at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet.

I efteråret 2021 kontakter DFS alle tilskudsmodtagere i puljen med henblik på at indsamle erklæringer. Erklæringen skal sendes inden for den frist, der er fastsat i henvendelsen fra DFS.

Erklæringen skal være underskrevet af foreningens juridisk ansvarlige for projektet. 

Når I har indsendt erklæringen, vil I modtage et godkendelsesbrev, som afslutter sagen. I skal ikke foretage jer mere. I skal dog være opmærksomme på, at DFS udtager nogle af tilskudsmodtagerne i puljen til stikprøve. Hvis jeres projekt bliver udtaget til stikprøve, får I besked om dette efter, vi har modtaget jeres erklæring.

Stikprøvekontrol

DFS foretager en stikprøvekontrol på 5% af tilskudsmodtagerne i puljen.

I bliver kontaktet af DFS, hvis jeres forening er udtaget til stikprøvekontrol. Bliver jeres forening udtaget til stikprøvekontrol, skal foreningen aflægge regnskab for bevillingen i DFS' regnskabsskabelon. Der skal også udfyldes en beretning i samme regnskabsskabelon. De foreninger, der er udtaget til stikprøvekontrol vil modtage skabelonen.

Regnskabet skal omfatte hele det tilskudsudløsende projekt eller hele den tilskudsudløsende aktivitet.

Regnskabet skal være underskrevet af en regnskabskyndig person eller være revideret af en statsautoriseret revisor. 

Tilskud og regnskab i Ensomhedspuljen til Nordjylland

Betingelser for tilskud og afrapportering er følger bekendtgørelse om projekt- og aktivitetstilskud (BEK nr. 1479 af 22/12/2014).

Puljen forvaltes af DFS og derfor skal Kulturministeriet læses som DFS, når bekendtgørelsen anvendes i forbindelse med denne pulje.