Bliv medlem
Om DFS

Bliv medlem

Redaktionel dato: 8. juni 2020

Siger værdierne demokrati, frihed, fællesskab og mangfoldighed jer en hel masse? Og arbejder I også for at styrke borgernes deltagelse i samfundet og engagement i fællesskabet på et folkeoplysende fundament? Så kan det være, vi kan berige hinanden gennem et medlemskab af DFS.

DFS’ medlemskreds er bred og mangfoldig både i organisationstyper, hvad man arbejder med, hvor store man er, og hvordan man udfolder sit virke. Vores vedtægter har nogle specifikke rammer for, hvem der kan blive medlem og hvordan. Læs mere her på siden.

Hvordan bliver I medlem?

Når I har læst nedenstående og er blevet bekræftet i, at I gerne vil være med hos DFS, sender I en mail til kontaktpersonen nederst her på siden, og så bliver I guidet gennem optagelsesprocessen. Hvis I ikke er helt sikre på, om DFS er noget for jer, men har spørgsmål til kravene, medlemskabet etc., er I naturligvis også meget velkomne til at kontakte os.

Helle H. Bjerregård
Kontakt

Helle H. Bjerregård

Chefkonsulent

Hovedopgaver: Årsmøde, puljer, medlemskab og organisation

Email: hhb@dfs.dk

Telefon: 33260371

Bliv medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd

Hvilken slags medlem kan I blive?
Vi har to reelle medlemstyper – de almene medlemmer, der opfylder alle kravene til medlemskab – og associerede medlemmer, som ikke opfylder alle krav, men på anden vis har et stærkt engagement i folkeoplysningen og ønsker at være en del af folkeoplysningens fællesskab.  

Forskellen i de to medlemstyper består primært i, at de almene medlemmer har adgang til alle foreningens demokratiske organer, dvs. stemmeret på repræsentantskabsmødet og mulighed for at stille op til bestyrelsen. Herudover kan de almene medlemmer ansøge om midler hos DFS’ puljer. Det kan de associerede medlemmer ikke, i hvert fald ikke som hovedansøger, men meget gerne som partner.

Alle medlemmer kan deltage i netværk, møder og konferencer og søge rådgivning hos sekretariatet. Når vi udadtil opgør vores medlemstal, er det de almene medlemmer, vi henviser til, da de udgør det demokratiske fundament i foreningen DFS.

Herudover har vi partnermedlemmer, som er organisationer, der ikke nødvendigvis arbejder med folkeoplysning, men som på anden vis har et interessefællesskab med DFS. Disse indgår vi en partneraftale med. Vilkår for disse aftales individuelt.

Hvad skal I betale?
Det koster mindre end et to-dages seminar at være medlem af DFS i et år. For almene medlemmer opereres med tre kontingentsatser (I runde tal 2.500 – 6.500 – 10.000 kr.) afhængig af organisationens størrelse; for associerede medlemmer er der kun én takst (1500 kr.). Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet, og udgør kun en lille del af DFS’ samlede budget.

Hvad siger vedtægterne om medlemskab?
Teksen herunder er et uddrag af vedtægterne, for den fulde ordlyd henvises til vedtægterne, som kan findes her.

Medlemmer

  • 3. Som medlemsorganisationer kan optages landsdækkende organisationer, der har folkeoplysning som et hovedformål og en hovedaktivitet. Ved landsdækkende forstås at organisationen skal have lokal fysisk forankring og have folkeoplysende aktiviteter i fire af landets fem regioner. Aktiviteterne skal være iværksat af landsorganisationen eller dennes lokale foreninger/institutioner. En medlemsorganisation skal have foreningsstruktur og suverænitet (egne vedtægter, eget budget og eget regnskab).

stk. 2. Udelukkede som medlemmer er: Interesseprægede organisationer, idrætslige organisationer og idébestemte ungdomsorganisationer, politiske partier, samt kommercielle organisationer. Paraplyorganisationer kan ikke opnå medlemskab. De nærmere afgrænsninger og uddybninger vedr. medlemsskabsoptagelse fastsættes i en vedtagelse, der optages som bilag til vedtægterne.

stk. 3. Optagelse som sker pr. 1. januar, kan ske efter skriftlig henvendelse med dokumentation for opfyldelse af bestemmelserne jf. stk. 1, inden foregående års udgang. Repræsentantskabsmødet er besluttende om optagelse af medlemmer efter begrundet indstilling fra DFS’ bestyrelse, med angivelse af kategori, jf. § 4, stk. 2.

Andre organisationer m.v.

  • 5. Bestyrelsen kan beslutte i DFS’ arbejde at inddrage organisationer som associerede medlemmer eller partnermedlemmer.

stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at optage organisationer, der arbejder med folkeoplysning, men som ikke opfylder medlemskravene, som associerede medlemmer.

stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at optage organisationer der måtte ønske det og som har et interessefællesskab med DFS, der ikke nødvendigvis er folkeoplysning, som partnermedlemmer.