Repræsentantskabsmøde 2021

Repræsentantskabsmøde 2021

Redaktionel dato: 15. juli 2021

DFS' repræsentantskabsmødet skal efter vedtægterne afholdes i april måned. På grund af corona-restriktionerne i foråret er det udskudt til 1. september.

Læs også om Årsmødet, som repræsentantskabsmødet er en del af.

DFS’ repræsentantskabsmøde 2021

Dagsorden

1. september 2021 kl. 13 - ca. 15.30 i Villa Copenhagen, Tietgensgade 35-39, 1704 Kbh. V

1. Valg af dirigent

2. Valg af repræsentantskabsmødesekretær

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af stemmetællere

5. Beretning v/Per Paludan Hansen

6. Regnskab og budget v/Carolina Magdalene Maier

7. Fastsættelse af medlemskontingent for 2022 v/Carolina Magdalene Maier

8. Indkomne forslag
a. Vedtægtsændringsforslag fra DFS’ bestyrelse
b. Evt. andre indkomne forslag

9. Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Per Paludan Hansen, Marlene Berth Nielsen, Randi Jensen, Vibeke Sonntag og Maiken Friberg.

10. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant

På valg er Annemarie Balle og Adam Sonnich Meinertz. Begge modtager genvalg.

11. Valg af revisor

12. Eventuelt

Carolina Magdalene Maier
Kontaktoplysninger

Carolina Magdalene Maier

Sekretariatschef

Hovedopgaver: Daglig og strategisk ledelse, politisk interessevaretagelse og betjening af DFS’ bestyrelse

Hils på Carolina

Email: cmm@dfs.dk

Telefon: 60771525

Dagsorden for repræsentantskabsmødet
Program for Årsmødet
Bestyrelsens beretning for 2020
Regnskab og revision
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsens forslag ang. associerede medlemmer