Dobbelt så mange deltager i Forberedende Voksenundervisning

Dobbelt så mange deltager i Forberedende Voksenundervisning

Oplysningsforbund og daghøjskoler står for en stor del af de seneste 10 års fordobling. EVA har udgivet en ny rapport og AOF og Daghøjskoleforeningen kritiserer EVA for at have en for snæver forståelse af FVU. [OBS: Artikel redigeret d. 27.02.20]

Dobbelt så mange deltager i Forberedende Voksenundervisning

Forsiden af EVA-rapporten.

På 10 år er FVU-aktiviteten blevet fordoblet. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Rapporten viser også, at en stor del af fremgangen ligger hos oplysningsforbundene og daghøjskolerne, plus sprogskolerne. VUC’s andel af den samlede FVU-aktivitet er ifølge EVA faldet fra 58 til 36 procent fra 2008/9 til 2017/18. 

Hvad er FVU?
Formålet med FVU - forberedende voksenundervisning - er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.
FVU består af to fag
• læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-læsning) og
• talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVU-matematik).
Fra 1. januar 2019 udbydes også FVU-digital og FVU-engelsk.
Kilde: Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk

Forskellige behov
I rapportens forord skriver EVA om VUC’s faldende andel: ”I lyset af VUC’ernes centrale rolle i forhold til det samlede udbud af FVU er det en bekymrende udvikling, at aktiviteten er faldende.”
Randi Jensen, der sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen, kommenterer EVA’s bekymring:
”Det geniale ved FVU er jo netop, at VUC og driftsoverenskomstparterne som f.eks. oplysningsforbund og daghøjskoler har forskellige tilbud, som tilsammen dækker de meget forskellige behov i målgruppen.
FVU på VUC er et godt tilbud til dem, der allerede er afklarede og motiverede for videre uddannelse. Daghøjskoler og oplysningsforbund er bedre til dem, der kommer med dårlige skoleoplevelser. De skal ofte lokkes inden for døren, og så skal motivationen bygges op.
Der er en stor del af forklaringen på, at flere FVU-kursister fra VUC går videre i anden uddannelse end vores kursister.”

VUC er for de unge
John Meinert Jakobsen er direktør i AOF-Danmark. Han er enig med Randi Jensen og tilføjer:
”Vi skal fejre de folkeoplysende skolers bidrag til væksten i FVU-kursister. Det er den eneste succes, der findes på voksen- og efteruddannelsesområdet.
Det nytter ikke noget at overlade området til VUC, heller ikke når der skal rekrutteres flere danskere. VUC er nærmest en ungdomsuddannelse, hvor kursisterne selv skal finde hen. Oplysningsforbundene og daghøjskolerne når folk der, hvor de er i det daglige, på arbejdspladser, i fritidsaktiviteter og andet.”
Videre siger John Meinert Jakobsen:
”FVU er ikke etableret alene for at hjælpe folk videre i anden uddannelse. Det gør vi i AOF, men vi hjælper også folk i beskæftigelse. Vi forbedrer folks muligheder for at fungere i hverdagen og for at kunne tage del i samfundslivet som demokratiske medborgere. Det handler FVU også om.”
AOF’s direktør har også en kommentar til EVA’s argument om, at VUC-kursisterne kan gå direkte videre til Almen Voksenuddannelse (AVU) på VUC:
”Hvis EVA og politikerne er optagede af det, så skal man da bare give de folkeoplysende skoler ret til at udbyde AVU, som vi kunne tidligere.”

For mange udlændinge?
I EVA’s fremlæggelse er et andet bekymringspunkt, at deltagere med dansk oprindelse udgør en faldende andel af det samlede antal kursister:
”Det er en kritisk udvikling, fordi vi ved, at den klart største gruppe af voksne med svage læsefærdigheder i Danmark har dansk oprindelse og er som oftest enten ufaglærte eller kortuddannede. Den gruppe udgør i dag et mindretal blandt deltagerne på FVU,” skriver Sia Hovmand Sørensen fra EVA i en pressemeddelelse og anbefaler, at der kommer styrket fokus på at tiltrække flere voksne fra kernemålgruppen til FVU.
”Ja, men det var jo meningen, at der skulle flere to-sprogede ind i FVU-systemet,” siger Randi Jensen.
Hun tilføjer: ”I 2012 blev loven udvidet med FVU-Start og FVU-læsning tilrettelagt for to-sprogede. Derfor forekommer det mig mærkeligt, at EVA nu kalder det et problem, at det er lykkedes med lovens intentioner.
De problematiserer ovenikøbet i teksten, at udlændinge tager FVU for at få opholdstilladelse og statsborgerskab. Det er vel meget legitimt. Når samfundet stiller krav om bestemte kundskaber, er det da perfekt, at vi har et tilbud, hvor de kan få disse kundskaber.”
John Meinert Jakobsen peger på en anden forklaring på danskernes faldende andel af FVU-aktiviteten.
”I det meste af denne 10-års periode har vi været i en højkonjunktur. Det betyder, at hverken lønmodtagere eller arbejdsgivere er helt så motiverede for at bruge tid og penge på uddannelse.”
Han nævner også, at den markante stigning i deltagerbetaling på dansk for udlændinge på sprogskolerne kan have flyttet to-sprogede over i FVU-systemet.
”Men fra sommerferien i år er den høje deltagerbetaling annulleret, og så er den del af problemet løst.”

Tabuer og motivation
Randi Jensen og John Meinert Jakobsen er enige med EVA i, at der er brug for at få mange flere til at deltage i FVU, også danskere.
”Vi kæmper med tabuer. Mange af dem, der mangler basale læse-, skrive- og matematikkundskaber, skammer sig over det. De har ikke lyst til, at familie, kolleger og venner skal vide, at de må på skolebænken igen for at lære det.
Vi skal i endnu højere grad ud på arbejdspladserne, hvor kursisterne er, og tilrettelægge den, så den er relevant. Og så skal vi sprede de gode eksempler, de personlige historier,” siger John Meinert Jakobsen.
”Vi skal møde dem der, hvor de er fysisk, men vi skal også møde dem der, hvor de er læringsmæssigt, psykisk og socialt. Og vi skal tilbyde dem et læringsmiljø, der ikke ligner de skoler, hvor de har haft så mange nederlag,” tilføjer Randi Jensen.

Om undersøgelsen
EVA har publiceret resultaterne i rapporten ”Brug af Forberedende Voksenundervisning (FVU) – en registerundersøgelse af aktivitet, deltagerprofiler og videre uddannelsesforløb”
EVA-undersøgelsen måler aktiviteten i antal personer, ikke undervisningstimer, og den tæller daghøjskolerne med i kategorien ”oplysningsforbund”.
Læs rapporten