Medlemsorganisationer
Om DFS

Medlemsorganisationer

Redaktionel dato: 19. juli 2023

De folkeoplysende organisationers paraplyorganisation

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) er paraplyorganisation for 39 landsdækkende, folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale. Desuden har DFS også en række associerede medlemmer. Nedenfor finder du først medlemsorganisationer og dernæst de associerede medlemmer i alfabetisk rækkefølge.

Bliv medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd

Er din organisation interesseret i at vide mere om, hvad I kan få ud af et medlemsskab hos DFS? Så læs mere om hvilke typer af medlemsskab, vi tilbyder, og om hvad der skal til for at din organisation kan blive medlem af DFS.

Medlemsorganisationer

Medlem af DFS
AOF

AOF er arbejderbevægelsens organisation for folkeoplysning og voksenuddannelse. Afdelinger, daghøjskoler og sprogcentre over hele landet tilrettelægger kurser, foredrag og kulturel virksomhed i samarbejde med AOF's faglige og politiske grundorganisationer og andre lokale samarbejdspartnere.

Medlem af DFS
Atlantsammenslutningen

Atlantsammenslutningens hovedopgave er at skabe et solidt informationsgrundlag for en seriøs debat om Danmarks sikkerhedspolitiske placering i NATO, EU, OSCE, FN og WEU. Organisationen arbejder bl. a. for at fremme et bredt sikkerhedspolitisk samarbejde mellem NATO-landene.

Medlem af DFS
Coop

COOP er Danmarks største medlems- og forbrugerorganisation med 1,6 millioner medlemmer. COOP driver oplysningsvirksomhed for medlemmer og forbrugere og tilbyder medlemmerne økonomiske fordele. Skolekontakten tilbyder undervisningsmateriale om kost, miljø, forbrug og demokrati.

Medlem af DFS
Daghøjskoleforeningen

Daghøjskoleforeningen arbejder for at styrke og udvikle Daghøjskolen som en lokal højskoleform, der giver tilbud om folkeoplysning til voksne. Foreningen varetager og repræsenterer daghøjskolernes interesser og arbejder for at sikre erfarings- og idéudveksling mellem daghøjskolerne.

Medlem af DFS
DAOS

Dansk Amatørorkester Samvirke, DAOS, er en landsorganisation for danske amatørsymfoniorkester og kammerorkestre. DAOS arbejder dels for at forbedre forholdene for amatørmusikken i Danmark, og dels for at give klassiske amatørmusikere gode oplevelser som musikudøvere.

Medlem af DFS
Dansk Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling og ligeværd mellem kvinder og mænd, så alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse og religion på lige vilkår kan leve som hele mennesker og udfolde sig fuldt ud i hjem, uddannelse, erhverv og det offentlige liv.

Medlem af DFS
DOF

Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for aftenskoler, der ønsker at udbrede folkeoplysning på et frit og neutralt grundlag - uafhængigt af partipolitik. DOF's landsorganisation omfatter omkring 250 aftenskoleforeninger samt enkelte daghøjskoler og sprogskoler fordelt over hele Danmark.

Medlem af DFS
DATS

DATS er en landsdækkende teaterorganisation, der arbejder lokalt, regionalt og på landsplan for at styrke og udvikle teater i Danmark. DATS varetager enkeltmedlemmers, sceners, gruppers og institutioners teaterinteresser. I alt er der ca. 50.000 aktive amatørteaterfolk i alle aldre landet over.

Medlem af DFS
DEO

DEO er et landsdækkende oplysningsforbund med fokus på Demokrati i Europa. DEO's ambition er, via en fordomsfri debat, at afsøge mulighederne for at påvirke EU hen imod et samarbejde, som borgerne kan se meningen med og have tillid til.

Medlem af DFS
Efterskoleforeningen

Efterskoleforeningen arbejder for at udbrede kendskabet til skoleformens frie idégrundlag og dens folkelige og kulturelle muligheder og betydning at skabe de bedste og frieste vilkår for elever, medarbejdere, skoler og skolekredse.

Medlem af DFS
Europabevægelsen

Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union.

Medlem af DFS
FN-forbundet

FN-forbundet er tværpolitisk NGO, som forholder sig kritisk og konstruktivt til spørgsmål, der vedrører FN. Forbundets formål er at styrke interessen for FN og øge forståelsen for nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar for den internationale udvikling.

Medlem af DFS
Folk & Sikkerhed

Som Danmarks største forsvars–, beredskabs- og sikkerhedspolitiske forening arbejder Folk & Sikkerhed for at oplyse danskerne om forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitik uafhængigt af partipolitik. Folk & Sikkerhed repræsenterer qua vores medlemsorganisationer ca. 75.000 medlemmer, og vi er talerør for alle danske soldater- og veteranforeninger i Danmark vedrørende forsvarspolitik.

Medlem af DFS
Folkehøjskolerne

Foreningen er en medlems- og interesseorganisation for folkehøjskoler i Danmark. Foreningen repræsenterer skoleformen i forhandlinger med myndigheder og organisationer og sikrer løbende information og debat om folkehøjskolens placering i kultur- og samfundslivet og i den uddannelsespolitiske debat.

Medlem af DFS
FOF

Folkeligt Oplysnings Forbund arbejder for at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirker til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition.

Medlem af DFS
Folkeuniversiteterne i Danmark

Foreningen af Folkeuniversiteter i Danmark tilbyder foredrag, kurser, ekskursioner og rejser, der udbreder kendskabet til ny viden og forskning. Foreningens formål er at arbejde for folkeuniversiteternes mål om at formidle forskningens resultater og metoder samt styrke demokrati og medborgerskab.

Medlem af DFS
Folkeuniversitetets Komitestyrelse

Folkeuniversitetets Komitestyrelse – Sammenslutning af Folkeuniversiteter er en landsdækkende organisation. Hovedformålet er at administrere, rådgive og betjene tilknyttede folkeuniversitetskomiteer og herved sikre udbredelsen af forskningsformidling til alle borgere i Danmark.

Medlem af DFS
Folkevirke

Folkevirke tilbyder en aktiv fritid, hvor samtalen og dialogen er i centrum. Folkevirke har 3 ben - den kulturelle, politiske og sociale folkeoplysning. Alle aktiviteter foregår på tværs af alle skel - både de kulturelle, sociale, politiske, religiøse, etniske og aldersmæssige.

Medlem af DFS
Fora

Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Medlemsforeninger og daghøjskoler tilbyder folkeoplysende kurser, aktiviteter og oplevelser, der giver alle mulighed for værdifuld læring med mening. Fora arbejder for at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet.”

Medlem af DFS
Foreningen NORDEN

Foreningen NORDEN har siden 1919 arbejdet for øget samarbejdet på tværs af de nordiske landegrænser og for fredelig sameksistens og fælles politiske mål i Norden. Foreningen NORDEN har spillet en aktiv politisk rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordiske institutioner Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Medlem af DFS
Frie Fagskoler

De Frie Fagskoler tilbyder bl.a. 10. klasse, STU-forløb, almene kurser, Mentorordning og Parat til Erhvervsuddannelse som er et alment dannende forløb på en Fri Fagskole. Skoleformens almendannende grundlag er den paraply, som samler de forskellige tilbud i en fælles tilgang til pædagogik og personlig udvikling.

Medlem af DFS
FRISKOLERNE

FRISKOLERNE er interesseorganisation for 280 frie grundskoler i hele landet. Skolerne repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser. De frie grundskoler fungerer alle under friskoleloven.

Medlem af DFS
Fritid & Samfund

Fritid og Samfund er en landsforening for folkeoplysningsudvalg, kredse, lokalråd m.v. på folkeoplysningsområdet. Foreningen arbejder for en øget forståelse for nødvendigheden af en folkeoplysnings-, fritids- og kulturpolitik og for at skabe de bedste vilkår for initiativer og aktiviteter inden for sektoren.

Medlem af DFS
Grundtvigsk Forum

Grundtvigsk Forum er et landsdækkende netværk, der møder den stadig stigende interesse i befolkningen for at debattere eksistentielle, kirkelige og folkelige spørgsmål. Vi inviterer til møder, foredrag og konferencer, samtidig med at vi deltager i de aktuelle politiske debatter omkring kirke, skole- og kulturliv.

Medlem af DFS
Grænseforeningen

Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur. Grænseforeningen udgiver tidsskriftet Grænsen 6 gange årligt og har lokalforeninger over hele landet.

Medlem af DFS
Grøn Hverdag

Grøn Hverdag er en grøn forbrugerbevægelse med lokale kredse- og aktiviteter i alle regioner. Organisationen informerer om grønne produkter og ideer, der kan gøre hverdagen- grønnere og inspirerer til at gøre hverdagen mere miljørigtig.

Medlem af DFS
Komiteen for Sundhedsoplysning

Komiteen for Sundhedsoplysning er en sygdomsbekæmpende, almennyttig forening, der arbejder tværfagligt og samarbejder med mange organisationer og offentlige organer. Komiteens hovedaktivitet er udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer.

Medlem af DFS
Korliv

Korliv er landsorganisationen af børne-, ungdoms- og voksenkor i og uden for folkekirken. Med over 13.000 korsangere og korledere er vi Danmarks største kororganisation. Korliv varetager korsangernes og korledernes interesser gennem en række aktiviteter, fx kurser, korstævner, nodeudgivelser mv.

Medlem af DFS
Kulturhusene i Danmark

Kulturhusene I Danmark er en kulturpolitisk forening der arbejder målrettet med at styrke medlemshusenes arbejde, både nu og i fremtiden. Det sker blandt andet ved afholdelse af hustræf, konferencer og vidensdelingsarrangementer. Derudover fungerer foreningen som rådgivende organ for medlemmerne, offentlige forvaltninger mv.

Medlem af DFS
Kvindernes U-landsudvalg

Kvindernes U-landsudvalg (KULU) er en tværpolitisk paraplyorganisation for 27 kvindegrupper og organisationer/ligestillingsudvalg i Danmark. Kvindernes U-landsudvalg arbejder for en retfærdig og bæredygtig verdensorden, hvor kvinder har adgang til ressourcer og indflydelse i deres samfund og ret til kontrol over deres egen krop og eget liv.

Medlem af DFS
Landsforeningen Praktisk Økologi

Landsforeningen Praktisk Økologi understøtter den borgerdrevne økologi og har aktiviteter, som underbygger den grønne omstilling til gavn for biodiversitet og klima. Formålet er at give folk viden om grønne hverdagsgerninger og dermed give borgere handlekraft.

Medlem af DFS
LOF

LOF blev stiftet i 1945 af Venstre, Venstres Kvinder og Venstres Ungdom. Oplysningsforbundets arbejde bygger på den liberale idé om, at folk har det bedst, når de har stor indflydelse på deres egen hverdag. LOF tror på, at det enkelte menneske er i stand til at tage initiativ og ansvar for sig selv og her igennem skabe sig en en meningsfyldt tilværelse.

Medlem af DFS
Netværk for Økologisk Folkeoplysning og Praksis

Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis er et netværk for økologisk kontakt, inspiration og oplysning i Danmark og et center for økologiske helhedsløsninger i praksis. Formålet med netværket er bredt at inspirere og at være folkeoplysende om økologi, natur og miljø og økologiske tiltag på et folkeligt niveau.

MEDLEM AF DFS
Nyt Europa

Nyt Europa er en non-profit organisation, som arbejder for et bæredygtigt og demokratisk EU. Vi tror på, at EU kan spille en central rolle for at sikre en bæredygtig verden. Vi tror på demokrati på tværs af landegrænser. Et EU og en verden med bæredygtige demokratier, formelt såvel som uformelt.

Medlem af DFS
Sager der Samler

Sager der Samler er en platform for selvorganiserede initiativer fra borgere. Foreningen styrker handlekraft og engagerede fællesskaber, der kan blive en drivkraft i omstillingen til et mere menneskeligt, bæredygtigt og demokratisk samfund.

Medlem af DFS
Sammenslutningen af Lokalarkiver

Sammenslutningen af Lokalarkiver er landsorganisation for flere end 450 danske lokalarkiver. Siden 1949 har SLA samlet arkivfolk over hele landet i fælles bestræbelser på at højne kvaliteten i arbejdet med bevaring af vor fælles kulturarv. SLA har over 450 medlemmer fordelt på 13 kredse, der hver dækker et amt.

Medlem af DFS
Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer

Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer i Danmark er den største landsdækkende interesseorganisation for lokale ikke-kommercielle elektroniske medier. SLRTV repræsenterer 98 ikke-kommercielle radio- og TV-stationer. Sammenslutningen tager del i den offentlige mediedebat, forhandler med offentlige myndigheder, opretshavsorganisationer og andre instanser.

Medlem af DFS
SFOF

Socialistisk Folkeoplysningsforbund er et rødt og grønt oplysningsforbund, som laver folkeoplysning med holdninger. Oplysningsforbundet har tætte bånd til Socialistisk Folkeparti. Ud over landsorganisationen har SFOF en række lokalafdelinger, hvor de vigtigste aktiviteter foregår.

Medlem af DFS
Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsskoleforeningen er en landsdækkende medlemsorganisation. Formålet er at tale de kommunale ungdomsskolers sag samt at støtte ungdomsskolernes udvikling. Det er Ungdomsskoleforeningen mål at styrke dialogen med og mellem ungdomsskolerne og i øvrigt være til rådighed, når ungdomsskolerne har brug for at få løst opgaver.

Associerede medlemmer

Gruppen omfatter foreninger og organisationer indenfor folkeoplysningen, som ikke opfylder alle krav til alment medlemsskab, jf. §5 i DFS' vedtægter.

Associeret medlem af DFS
AFS Interkultur

AFS Interkultur er Danmarks ældste og største organisation for international ungdomsudveksling. AFS Interkultur er en non-profit organisation og baseret på et netværk af engagerede frivillige. AFS Interkultur formidler årligt over 500 personers møde med fremmede kulturer i over 30 lande verden over.

Associeret medlem af DFS
AKKS

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd består af 10 landsdækkende organisationer, der på amatørniveau arbejder indenfor musik, sang, kor og dans. De 10 organisationer har alle som mål at fremme den aktive deltagelse i den udøvende kunst og er baseret på det frivillige engagement og foreningsformen.

Associeret medlem af DFS
Amatørmusik Danmark

Amatørmusik Danmark arbejder for at fremme samarbejdet mellem de frivillige amatørmusikorganisationer, samt fremme interessen for aktiv musikudøvelse. Organisationen repræsenterer amatørmusikorganisationerne i samarbejdet med andre amatørkunst- og kulturorganisationer i.

Associeret medlem af DFS
Brobyggerne - Center for Dialogkaffe

Brobyggerne er en forening, som vil styrke dialogen og den demokratiske samtale i Danmark. De arbejder for at kabe en folkebevægelse, der i fællesskab gør sig umage for at tolerere forskelligheden.

Associeret medlem af DFS
Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Biblioteksforening er et forum for politikere og fagfolk, der interesserer sig for kultur, oplysning og biblioteker. Foreningens formål er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde, udveksling af erfaringer og ideer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne.

Associeret medlem af DFS
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs primære opgave består i at drive biblioteksvirksomhed til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig i videst mulig overensstemmelse med bibliotekslovgivningen i Danmark.

Associeret medlem af DFS
Den frie Lærerskole

Den frie Lærerskole er en selvejende institution med hjemsted i Ollerup i Svendborg kommune. Skolens formål er bl.a. at uddanne lærere til friskoler, efterskoler og højskoler samt andre skoleformer samt at inspirere til folkeoplysning, aktivt medborgerskab og global forståelse.

Associeret medlem af DFS
Nordic Bildung

Nordic Bildung er en forening, der vil skabe bevidsthed om dannelse/Bildung, samle og dele den bedste praksis fra hele kloden, særligt de nordiske lande og samskabe metamoderne fremtidsvisioner, der bliver til dannelses og follkeoplysningserfaringer.

Associeret medlem af DFS
Ungdomsskolelederne

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere er aftale- og forhandlingsberettiget organisation for ledere i den kommunale ungdomsskole. Over 90% af landets fastansatte ungdomsskoleledere er medlemmer af foreningen.