Livslang læring og (ud)dannelse
Det mener DFS om...

Livslang læring og (ud)dannelse

Redaktionel dato: 3. maj 2021
Forløb på en daghøjskole kan være den positive oplevelse, der  sætter skub i nye tanker og drømme om fremtiden. (Foto: Peter Grosen)

Forløb på en daghøjskole kan være den positive oplevelse, der sætter skub i nye tanker og drømme om fremtiden. (Foto: Peter Grosen)

DFS mener, at en mangfoldig uddannelsessektor er nødvendig for at sikre kvalitetsuddannelse til alle (jf. FNs verdensmål nr. 4). Som samfund har vi brug for det formelle uddannelsessystem, men vi har dertil brug for andre former for uddannelse og læring, hvor meningsfulde fællesskaber omkring en fælles interesse og øget lyst til at lære mere er i centrum. Arenaer, hvor der er plads og tid til fordybelse, dygtiggørelse, samtale og refleksion.

Derfor har vi brug for alle de mangeartede aktiviteter, folkeoplysningen tilbyder.

DFS mener, at de folkeoplysende tilbud spiller en helt afgørende og betydningsfuld rolle i forhold til at sikre en variation af læringstilbud, hvor fokus er på perspektiver og tilgange, der tager udgangspunkt i deltagerens behov og livssituation, og som har et bredt sigte på demokratisk dannelse og det gode liv. Disse elementer er helt essentielle for at skabe glæde og mening ved at lære nyt. Det gælder både for den unge, der er i tvivl om fremtiden, for den ledige, der har behov for opkvalificering af grundlæggende færdigheder, for arbejdstageren, der midt i livet gerne vil supplere sin profession med en hobby eller ligefrem søge nye professionelle veje og for den ældre, der har fået tid til at forfølge sin drøm om at blive klogere på eller gerne vil lære et håndværk i et fællesskab med andre.
Alle skal ikke lære det samme og alle kan ikke lære på samme måde, og netop derfor har de folkeoplysende tilbud historisk set og bør fortsat i fremtiden være vigtige brikker i det (ud)dannelsespolitiske landskab.

De folkeoplysende læringsrum skaber en mulighed for at deltagerne kan engagere sig i fællesskaber og fordybe sig i en faglighed uden nødvendigvis at skulle tænke på at præstere ved en afsluttende eksamen. I en verden præget af højt tempo, præstationskultur og store krav til vores formåen er rum med plads til både tvivl, refleksion og demokratisk og personlig udvikling derfor aldeles vigtige.

DFS foreslår konkret, at:

  • alle mennesker i Danmark på et bagtæppe af lyst til at dygtiggøre sig i et fællesskab skal kunne finde uddannelses-, dannelses- og læringsforløb i de folkeoplysende foreninger og skoler
  • folkeoplysningen forbliver en progressiv arena for demokratisk dannelse gennem et systematisk fokus i alle aktiviteter på demokratiets aktuelle tilstand og udfordringer
  • folkeoplysningen fortsat er det sted, der kan skabe motivation for læring hos grupper, for hvem særlig traditionel skolegang ikke er forbundet med lyst, glæde eller mening.
  • de folkeoplysende tilbud er tilgængelige for alle – både hvad angår økonomi og geografi
  • der kommer mere forskning på feltet med henblik på at styrke fortællingen om og anerkendelsen af de folkeoplysende aktiviteters betydning for menneskers dannelse og læring i et livsperspektiv

Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelse, april 2021