Vedtægter

Vedtægter

Redaktionel dato: 15. november 2022

Vedtægter for Dansk Folkeoplysnings Samråd

Vedtaget på DFS’ Repræsentantskabsmøde 1. september 2021

Navn

§ 1. Navn: Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

stk. 2. DFS’ hjemsted er København.

Formål

§ 2. DFS’ formål er at styrke folkeoplysningen og være fælles repræsentation for landsdækkende
folkeoplysende organisationer i Danmark.

stk 2. Formålet søges opfyldt gennem at støtte og udbrede de folkeoplysende organisationers arbejde
med at:
- bidrage til den enkeltes personlige dannelse og uddannelse
- medvirke til sikring og udvikling af demokratiet.
- fremme borgernes medbestemmelse, medansvar og aktive engagement i samfundets udvikling
- sikre borgernes kendskab til rettigheder og pligter
- medvirke til at øge borgernes almenviden og deltagelse i et bæredygtigt samfund med frihed,
ligeværdighed og demokrati.

Medlemmer

§ 3. Som medlemsorganisationer kan optages landsdækkende organisationer, der har folkeoplysning som
en hovedaktivitet. Ved landsdækkende organisationer forstås organisationer, hvis aktiviteter har borgere i
hele landet som målgruppe.
En medlemsorganisation skal have foreningsstruktur og suverænitet (egne vedtægter, eget budget og eget
regnskab).

stk. 2:
Paraplyorganisationer kan ikke opnå medlemskab. En paraplyorganisation forstås som en organisation, der
som medlemmer har andre landsorganisationer, og hvis formål er at være fællesrepræsentation.

stk. 3. Optagelse sker på Repræsentantskabsmødet efter indstilling fra bestyrelsen. Ansøgning skal være
indsendt til bestyrelsen senest 2 måneder inden Repræsentantskabsmødet. Optagelsen træder i kraft fra
den 1. i den følgende måned. Nye medlemmer er kontingentfri i optagelsesåret. Repræsentantskabsmødet
er besluttende om optagelse af medlemmer efter begrundet indstilling fra DFS’ bestyrelse, med angivelse
af kategori, jf. § 4, stk. 2. 2

stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1/2 års varsel til 1. januar.

stk. 5. En medlemsorganisation har pligt til at oplyse DFS om forhold i organisationens virksomhed eller
struktur, der kan drage medlemskabet i tvivl (jf. stk. 1 og 2).

stk. 6. Drages en organisations medlemskab i tvivl, skal sagen forelægges førstkommende
repræsentantskabsmøde til afgørelse efter indstilling fra bestyrelsen.

stk. 7. Repræsentantskabsmødet kan med 2/3 af de fremmødte delegeredes stemmer ekskludere en
medlemsorganisation, der ikke overholder reglerne for medlemskab.

Kontingent

§ 4. DFS’ medlemmer betaler et kontingent til DFS’ virksomhed.

stk. 2. Kontingentet opkræves efter tre takster således: a. Store medlemsorganisationer (3 delegerede med
hver 1 stemme). b. Mellemstore medlemsorganisationer (2 delegerede med hver 1 stemme). c. Små
medlemsorganisationer (1 delegeret med 1 stemme). Kategoriseringen og ændring af kategorisering
godkendes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

stk. 3. DFS’ forenings- og regnskabsår er 1. januar - 31. december.

stk. 4. Kontingent fastsættes årligt af repræsentantskabet for næste regnskabsår.

stk. 5. Kontingentet forfalder til betaling pr. 1. januar og skal være betalt inden 1. april, da
medlemsrettighederne ellers bortfalder. Retten til at genopnå medlemsrettighederne uden en ny
behandling af medlemskab (jf. § 3, stk. 3) ophører, hvis medlemsorganisationen står i restance for to
kontingentperioder.

Andre organisationer m.v.

§ 5. Bestyrelsen kan beslutte at optage organisationer, der arbejder med folkeoplysning, men som ikke
opfylder betingelserne for at være medlem. som associerede medlemmer.

stk. 2: Associerede medlemmer har ikke stemmeret

stk. 3. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler og tilbud for associerede medlemmer.

stk. 4. Repræsentantskabet fastlægger kontingent for associerede medlemmer.

Repræsentantskabet

§ 6. Repræsentantskabet er DFS’ øverste myndighed.

stk. 2. Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i april måned. Hvis regler og anbefalinger
om forsamling fra offentlige myndigheder forhindrer, at mødet afholdes fysisk, kan bestyrelsen beslutte at
udsætte mødet i op til seks måneder eller gennemføre mødet virtuelt.

stk. 3. Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 ugers varsel ved brev til
medlemsorganisationerne med angivelse af foreløbig dagsorden.

stk. 4. Repræsentantskabets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af repræsentantskabsmødesekretær.
c. Valg af stemmetællere.
d. Beretning.
e. Regnskab.
f. Fastsættelse af kontingent.
g. Indkomne forslag.
h. Valg.
i. Eventuelt.

stk. 5. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før
repræsentantskabsmødets afholdelse.

stk. 6. Medlemsorganisationerne skal senest 4 uger før repræsentantskabsmødet meddele sekretariatet
navne på deres delegerede.

stk. 7. Endelig dagsorden bilagt eventuelt indkomne forslag, det reviderede regnskab, beretning og
motiveret forslag til kontingent udsendes til medlemsorganisationerne senest 3 uger før
repræsentantskabsmødets afholdelse.

stk. 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 2 ugers varsel og skal afholdes, såfremt
mindst 20 pct. af medlemsorganisationerne kræver det med angivelse af motiveret dagsorden.

stk. 9. Repræsentantskabet består af delegerede udpeget af medlemsorganisationerne med respektive
antal delegerede, jf. § 4, stk. 2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de
delegerede er mødt frem.

stk. 10. Repræsentantskabets møder er i øvrigt åbent for andre repræsentanter fra
medlemsorganisationerne og tilknyttede jf. § 5, samt gæster.

stk. 11. En medlemsorganisation er kun berettiget til at deltage i repræsentantskabet med delegerede,
såfremt den har indbetalt kontingent til DFS i det regnskabsår, hvori repræsentantskabsmødet afholdes.

stk. 12. Bestyrelsen består af 10 medlemmer.

Stk. 12a. Herudover udpeges en repræsentant af og blandt sekretariatets medarbejdere.
Medarbejderrepræsentanten er tilforordnet og deltager uden stemmeret. Medarbejderrepræsentanten
deltager ikke i behandling af spørgsmål af personalemæssig karakter. Er medarbejderrepræsentanten
forhindret i at deltage ved at bestyrelsesmøde, deltager en suppleant.

stk. 13. På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges af og blandt de delegerede:
- i ulige år: Formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer.
- i lige år: 5 bestyrelsesmedlemmer.

stk. 14. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år, og alle valg har virkning fra
repræsentantskabsmødet.

stk. 15. Ved varigt forfald i bestyrelsen udpeger den medlemsorganisation, hvorfra bestyrelsesmedlemmet
var delegeret, et nyt bestyrelsesmedlem, som fungerer til førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde, hvor der finder nyvalg sted.

stk. 16. På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges af og blandt de delegerede:
- i ulige år: 1 kritisk revisor for 2 år samt 1 kritisk revisorsuppleant for 2 år.
- i lige år: 1 kritisk revisor for 2 år samt 1 kritisk revisorsuppleant for 2 år.
Repræsentantskabet vælger årligt revisionsselskab.

stk. 17. Alle valg og beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer, dog ikke ved
afstemning om eksklusion af en medlemsorganisation, jf. § 3, stk. 7, ved afstemning om
vedtægtsændringer, jf. § 9, stk. 3 og ved afstemning om DFS’ opløsning, jf. § 10, stk. 1. Blanke stemmer
medregnes ikke.

stk. 18. Ved stemmelighed bortfalder forslaget, dog ikke ved omvalg, jf. stk.20.

stk. 19. Såfremt der opstår stemmelighed ved valg, foretages omvalg blandt de personer, der har opnået
stemmelighed. Såfremt der atter opstår stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

stk. 20. Såfremt én delegeret ønsker skriftlig afstemning, skal denne ske skriftligt.

stk. 21. Der udarbejdes beslutningsreferat af repræsentantskabsmødet, som udsendes til
medlemsorganisationer og tilknyttede, jf. § 5.

Bestyrelsen

§ 7. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

stk. 2. Hvis formanden har varigt forfald, indtræder næstformanden som formand. Bestyrelsen
konstituerer sig herefter på ny.

stk. 3. Bestyrelsen er DFS’ øverste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. Formanden tegner
DFS, i dennes fravær næstformanden. Sekretariatschefen meddeles prokura.

stk. 4. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Sekretariatet

§ 8. Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatschefen.

stk. 2. Sekretariatschefen er ansvarlig over for bestyrelsen for sekretariatets virksomhed.

Vedtægtsændringer

§ 9. Nærværende vedtægter kan kun ændres af repræsentantskabet på et møde.

stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde to måneder før afholdelsen af
repræsentantskabsmødet. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes senest 8 uger før
repræsentantskabsmødet.

stk. 3. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal på repræsentantskabsmødet.

Opløsning

§ 10. DFS kan kun opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder. På det
første repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes med mindst 8 ugers varsel, kræves mindst ¾ flertal, for
at forslaget er vedtaget.

stk. 2. Såfremt der på et repræsentantskabsmøde måtte være flertal, jf. stk. 1, skal der mindst 4 uger og
højest 12 uger efter denne beslutning indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde med mindst 3 ugers
varsel. På dette repræsentantskabsmøde er forslaget om opløsning vedtaget, såfremt det opnår simpelt
flertal blandt de afgivne stemmer. Der skal samtidig træffes beslutning om anvendelse og afvikling af DFS’
eventuelle midler, som skal gå til formål, der styrker den frie folkeoplysning.

stk. 3. Bestyrelsen forestår DFS’ likvidation.

Ikrafttræden

§ 11. Vedtægterne træder i kraft pr. 1. september 2021.