DFS’ formand i følgegruppe til Magtudredningen

DFS’ formand i følgegruppe til Magtudredningen

Redaktionel dato: 22. august 2023

”Jeg vil have fokus på de barrierer, der er for nogle samfundsgruppers adgang til magten – og på civilsamfundets rolle i demokratiet,” siger Per Paludan Hansen.

Martin Ruby fra Meta talte på DFS' årsmøde i 2022 om tech-giganters betydning for demokratiet.

Af Michael Voss

Folketinget har besluttet, at et hold forskere skal gennemføre en ny magtudredning, som kan skabe viden om demokratiets aktuelle tilstand. Det bliver en opfølgning på en tilsvarende udredning fra 2003.

Verdens bedste demokrati

En følgegruppe bestående af 30 medlemmer skal give input til forskerne og senere understøtte formidlingen af resultaterne. Det indgår i den politiske aftale, at et af medlemmerne skal udpeges af Dansk Folkeoplysnings Samråd. DFS har peget på formanden, Per Paludan Hansen.

”Jeg ser det som en velkommen anerkendelse af vores rolle i forhold til folkeoplysning og demokrati,” siger Per Paludan Hansen og tilføjer:

”Mit udgangspunkt er, at Danmark har verdens bedste folkestyre med en lav magtdistance og gode muligheder for de fleste for at blive hørt.

Men for nogle grupper i samfundet er der stadig barrierer for at deltage i demokratiet og dermed have adgang til magten. Det håber jeg, udredningen kan belyse og også gerne pege på veje til at nedbryde barriererne.” 

Magtforskydninger

”Deltagelse i det demokratiske fællesskab og civilsamfundet” er en af overskrifterne i det politisk aftalte kommissorium. I den forbindelse nævnes polarisering og marginalisering.

Udredningen skal også se på ”… ændringer i foreningslivet, herunder den frivillighed, der foregår uden for foreningerne” og på nyere demokratiske deltagelsesformer som f.eks. borgerting og borgergrupper.

”Siden den foregående magtudredning er der sket nogle forskydninger i magten i samfundet. Der er opstået nye institutioner, virksomheder og tech-medier, som direkte eller indirekte har fået stor magt.

Der er også sket ændringer i det offentliges organisering, som påvirker civilsamfundets muligheder og indflydelse,” siger Per Paludan Hansen, der ser frem til at etablere en alliance med de andre repræsentanter for civilsamfundet i følgegruppen.

”Jeg håber også, at DFS’ medlemsorganisationer vil byde ind med input til mit arbejde følgegruppen. Det vil vi forsøge at sætte nogle rammer for,” slutter DFS’ formand.

Mere om Magtudredningen