Reformkommissionen leverer pletskud og skæverter

Reformkommissionen leverer pletskud og skæverter

Redaktionel dato: 21. april 2022

Plet, men kun delvist plet. AOF Danmark, Fora og Daghøjskoleforeningen bakker op om flere af Reformkommissionens nye anbefalinger på VEU-området, men de savner fokus på FVU og det virksomhedsopsøgende arbejde.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Knap 500.000 danskere i alderen 30-64 år er ufaglærte og har ikke anden uddannelse end grundskolen. Det svarer til, at ca. 19 pct. af de 30-64-årige er ufaglærte, hvilket er højere end flere andre europæiske lande.

Det er en de af såkaldte ’uløste udfordringer’, som ”Nye Reformveje 1” fra regeringens reformkommission måske har løsningerne på.

Rapporten er den første af i alt tre rapporter, der skal pege på nytænkende uddannelses- og arbejdsmarkedsreformer, som kan sikre høj produktivitet og velstand – også i fremtiden, når vi bliver stadigt flere ældre.

Styrket motivation til VEU

Den nye rapport sætter blandt andet fokus på voksen- og efteruddannelsesområdet, VEU, hvor mange folkeoplysende aktører allerede bidrager til at opkvalificere unge og voksne, der befinder sig på kanten af uddannelse og arbejdsmarked.  

En central pointe i rapporten er, at mange mennesker undlader at bruge tilbud om efteruddannelse til trods for, at det både ville gavne deres lønniveau og jobsikkerhed. Af samme årsag indeholder den i alt 12 anbefalinger, der skal gøre det ”nemmere, billigere og hurtigere” at opdatere sine kompetencer igennem hele livet.

Kommissionen anbefaler blandt andet:

  • at der skal etableres en ny digital platform, som giver alle voksne danskere mulighed for at skabe sig et overblik over deres muligheder for efteruddannelse – med afsæt i deres beskæftigelses- og uddannelseshistorik og branche.
  • at der skal etableres en ny praksis for kompetencevurdering med et stærkere fokus på afdækning af personers reelle erhvervede kompetencer. Samtidig skal uddannelsesinstitutioner certificeres til opgaven, så der stilles større krav om grundighed.
  • at deltagelse i almen voksenuddannelse, AVU,-kurser som fx dansk, dansk som andetsprog, matematik og samfundsfag skal være gratis for ufaglærte og faglærte i den erhvervsaktive alder.

Hvad er Reformkommissionen?

I oktober 2020 nedsatte regeringen ’Kommissionen for 2. generationsreformer’ (Reformkommissionen) med professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Nina Smith, som formand.

Kommissionen skal pege på reformer, der giver alle mulighed for at få uddannelse og opkvalificering og finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Reformerne skal være med til at understøtte den danske velfærdsmodel.

”Nye Reformveje 1” er kommissionens første rapport, der fokuserer på de lange videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelsessystemet, VEU.

Kommissionen udgiver yderligere to rapporter inden udgangen af 2022. Den ene har fokus på voksne på kanten af uddannelse og arbejdsmarked og deres møde med ’systemet’, mens den anden har fokus på skoleområdet, dagtilbud og ungdomsuddannelser.

Lavthængende FVU-frugter

Hos Daghøjskoleforeningen og oplysningsforbundet Fora, der blandt andet udbyder OBU- og FVU-kurser, ser man generelt positivt på rapporten.

Daghøjskoleforeningen ser fx positivt på anbefalingerne om at styrke realkompetencevurderingerne på VEU-området og idéen om en certificering af undervisningsinstitutionerne.

På den positive side peger foreningen også på en anbefaling om, der skal udvikles særlige tilbud til personer, der har andet modersmål end dansk, i regi af den forbedrende voksenundervisning, FVU:

”FVU-tilbuddet til personer, der har andet modersmål end dansk, findes allerede i form af ’FVU-start’ og ’FVU-tilrettelagt’ for tosprogede, men vi er helt enige i, at det kan blive endnu bedre. Det kunne man fx gøre ved, at FVU-start får to niveauer i stedet for ét eller ved at afsætte flere timer pr. niveau i alle FVU-fag.”, udtaler sekretariatsleder for Daghøjskoleforeningen, Randi Jensen.

Omvendt savner både Daghøjskoleforeningen og Fora, at de ’ikke-skoleprægede miljøer’ i FVU spiller en større rolle i kommissionens anbefalinger.

Både foreningen og Fora mener blandt andet, at ’FVU-digital’ og ’FVU-engelsk’ bør være ordinære tilbud for ledige på linje med de øvrige FVU-fag – i modsætning til nu, hvor tilbuddene kun er rettet mod personer i beskæftigelse.

”Det er en lavthængende frugt at udbrede ’FVU-digital’, og det vil være en kæmpe hjælp for de 40 pct. af faglærte og ufaglærte, der mangler basale IT-færdigheder”, mener Randi Jensen.

Endeligt ærgrer det Daghøjskoleforeningen og Fora, at kommissionen ikke lægger op til, at FVU skal undtages fra betalingsloven. Dermed ser det ud til, at jobcentrene fortsat skal betale for lediges deltagelse, hvis de henvises til FVU. Det betyder, ifølge foreningerne, at mange ledige fortsat ikke vil få de tilbud om FVU, som de har behov for. 

Unfair konkurrence for aftenskolerne

Hos oplysningsforbundet, AOF Danmark, bakker man også op om flere af kommissionens anbefalinger og den generelle ambition om at styrke ufaglærte og faglærtes motivation for at søge mod VEU – fx ved at gøre det mere let tilgængeligt.

Men AOF mener også, at flere af kommissionens anbefalinger rammer uden for skiven.

AOF stiller sig fx kritisk over for, at AVU-kurser på voksenuddannelsescentrene, VUC, skal gøres gratis for ufaglærte og faglærte. Det vil, ifølge AOF, give VUC en unfair konkurrencefordel i forhold til aftenskolerne og i sidste ende kan det være med til at ”udhule aftenskolernes eksistens”.

Ifølge oplysningsforbundet bør man i så fald gøre de samme fag gratis på aftenskolerne for at sikre fair og lige vilkår for uddannelsesudbyderne.

Samtidig er AOF på linje med Daghøjskoleforeningen og Fora, når det gælder det manglende fokus på udbredelsen af FVU.

Her efterspørger AOF, at kommunerne får mulighed for gratis at henvise ledige til FVU-kurser, at FVU-engelsk og FVU-it bliver tilgængelige for ledige, og endeligt at taxametertilskuddet til FVU bliver hævet. Det vil, ifølge AOF, betyde, at langt flere ledige vil blive en del af FVU.

Både AOF, Fora og Daghøjskoleforeningen savner desuden også et større fokus på det virksomhedsopsøgende arbejde. Det, mener de, er afgørende, hvis man skal lykkes med at rekruttere flere ufaglærte og faglærte til VEU-området. 

Det politiske spor er uafklaret

Kommissionens arbejde løber frem til udgangen af 2022, hvor den tredje og sidste rapport med anbefalinger bliver offentliggjort.

Kommissionens tværministerielle sekretariat oplyser til DFS, at det er uafklaret, hvordan anbefalingerne kommer til at indgå i det videre politiske arbejde.

Læs Reformkommissionens anbefalinger