Momsfrygt afblæst for aftenskoler – andre i fare

Momsfrygt afblæst for aftenskoler – andre i fare

Redaktionel dato: 15. september 2022

Aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter er fortsat fritagede for moms. DFS arbejder for, at fritagelsen kommer til at gælde for alle folkeoplysende skoler og foreninger.

Aftenskolers, daghøjskolers og folkeuniversiteters undervisning er fortsat fritaget for moms.

Aftenskolers, daghøjskolers og folkeuniversiteters undervisning er fortsat fritaget for moms.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Moms på folkeoplysende undervisning. Det var frygten, da Skatteministeriet i slutningen af 2021 varslede en ændring af de regler, der regulerer folkeoplysende skoler og foreningers momsfritagelse.

Nu kan en stor gruppe folkeoplysende aktører imidlertid ånde lettet op. I et udkast til et såkaldt ’styresignal’, skriver Skattestyrelsen, at aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter fortsat skal fritages for moms på deres undervisning.  

Ny momsfritagelse

På den ene side fastholder Skattestyrelsen, at aftenskolernes, daghøjskolernes og folkeuniversiteternes ”gamle” momsfritagelse ikke længere lever op til EU-retten. Det sker som konsekvens af en række EU-domme, der skal implementeres i dansk moms-praksis.

På den anden side vurderer styrelsen, at aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter fortsat kan fritages for moms via en paragraf i momsloven, som i dag gælder for bl.a. biblioteker og museer. Her henviser styrelsen til, at ”(…) folkeoplysende undervisning under hensyn til dens vision, historie, og samfundsmæssige betydning må anses for en af være en del af dansk kultur."

Sagens baggrund

 Læs tidligere artikel om momssagen.

Anerkendelse af folkeoplysningen

DFS’ formand, Per Paludan Hansen, er glad for styresignalet: 

I DFS sætter vi stor pris, at Skattestyrelsen anerkender, at folkeoplysningen er vigtig del af dansk kultur og historie, som vi skal værne om. Med den fortsatte momsfritagelse af aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter undgår vi de mange skole- og foreningslukninger, som vi havde frygtet. Og det viser også, at DFS’ politiske arbejde betaler sig.   

Men vi fortsætter dialogen med styrelsen. Vi er nemlig bekymrede for, at en række folkeoplysende foreninger, som ikke er aftenskoler, daghøjskoler eller folkeuniversiteter, utilsigtet kan blive momspålagte. Det er helt afgørende for DFS, at alle skoler og foreninger bliver behandlet lige.”

DFS fortsætter kampen for den brede folkeoplysning

I et høringssvar til styresignalet har DFS gjort Skattestyrelsen opmærksom på, at der findes foreninger under og uden for Folkeoplysningsloven, der ikke er aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter.

Det gælder fx for de amatørkulturelle foreninger og foreninger som FN-Forbundet og Oplysningsforbundet DEO (Demokrati i Europa). 

Fælles for disse foreninger er, at de lige fod på med aftenskoler, daghøjskoler eller folkeuniversiteter løfter den danske historiske tradition for at bedrive folkeoplysning, der skaber rum og refleksion for demokratisk dannelse og uddannelse af borgerne.

DFS mener, at der er tale om en ubegrundet forskelsbehandling, hvis disse foreningers undervisning kan blive momspålagt i fremtiden. I høringssvaret argumenterer DFS derfor for, at foreningernes undervisning fortsat skal kunne momsfritages.

De næste skridt

DFS er fortsat i dialog med Kulturministeriet og relevante ordførere for at holde fokus på sagen. 

Skattestyrelsen vil nu gennemgå de indkomne høringssvar, inden det endelige styresignal offentliggøres med en ikrafttrædelsesdato.

Styresignal og høringssvar

Læs Skattestyrelsens udkast til styresignal og DFS’ høringssvar.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen? Kontakt DFS’ medarbejder Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza. Email: ftm@dfs.dk. Telefon: 33 26 03 71.