Tvivl om bedre regler for foreningers bankkonti

Tvivl om bedre regler for foreningers bankkonti

Redaktionel dato: 24. november 2021

Erhvervsministeren vil gøre det ”lidt nemmere” for foreningerne. Fire partier og 10 foreningsrepræsentanter presser på for regler, som standser belastende kontrol af foreningerne.

Erhvervsminister Simon Kollerup er overbevist, at en vejledning er den bedste løsning. (Foto: Keld Navntoft)

Erhvervsminister Simon Kollerup er overbevist, at en vejledning er den bedste løsning. (Foto: Keld Navntoft)

Af Michael Voss

”Det skal være lidt nemmere for foreningerne, de skal ikke rammes unødigt hårdt, det skal være så nemt som muligt.”

Sådan lød formuleringerne fra erhvervsminister Simon Kollerup, da han var kaldt til samråd i Folketingets kulturudvalg om arbejdet med at lempe på de krav, som banker stiller til foreningskunder med henvisning til loven om hvidvask og terrorfinansiering. Det virkede magtpåliggende for ham at nedtone ambitionerne for de nye regler, som skal gøre det mindre besværligt og helst også billigere for foreninger at have en bankkonto.

Foreningsønsker

Forud for samrådet er gået en lang proces med beslutningsforslag i Folketinget, arbejde med konkrete løsninger i et udvalg under FinansDanmark, forberedelse af en ny vejledning (se boksen Kronologi og dokumenter).

Sammen med andre repræsentanter for foreningsverden har DFS indgået i dette arbejde. Undervejs er foreningerne blevet bekymrede for, om resultatet faktisk bliver en betydelig lettelse for foreningerne. Derfor sendte de i sidste uge en fælles henvendelse til Folketingets partier.

Det ønsker foreningerne

10 foreningers henvendelse til politikerne

Forpligtende eller vejledende

På samrådet den 22. november konfronterede fire af partierne (Venstre, Enhedslisten, Konservative og Dansk Folkeparti) erhvervsministeren og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen med mange af de pointer, som foreningerne har rejst – plus et par kritikpunkter og pointer derudover.

En central problemstilling er, hvor bindende for bankerne nye regler skal være. Arbejdsgruppen, der har udarbejdet en rapport til politikerne, har opfordret til, at det bliver forpligtende, og at man overvejer, om det bedst sikres ved en lov, en bekendtgørelse, en vejledning eller på anden måde.

Simon Kollerup gjorde det klart på samrådet, at han er helt overbevist om, at en vejledning er det bedste redskab. Stén Knuth (V) bad ham overveje det yderligere. Et af problemerne med en vejledning fra Finanstilsynet er, at den ikke er forpligtende. F.eks. står der i Finanstilsynets egen beskrivelse af deres vejledninger: ”En vejledning er en ikke juridisk bindende regulering og kan således ikke i sig selv være regulerende.”

Spillerum inden for EU-direktivet

Afvisningen af en lovændring begrundede ministeren blandt andet med EU. Den danske lov implementerer et EU-direktiv. Den skal derfor ligge tæt op ad direktivet, men Folketinget behøver ikke at overføre direktivet ordret. Simon Kollerup henviste til et svar fra EU-kommissionen, da loven oprindeligt blev vedtaget. Kommissionen svarede, at danske regler ikke må undtage foreningerne for bankernes risikovurdering og kundekendskabsprocedure.

Søren Søndergaard (EL) påpegede, at det er ikke det, at arbejdsgruppen anbefaler i sin rapport. Støttet af andre ordførere fik han erhvervsministeren til at love at udarbejde et juridisk notat om de begrænsninger, EU-direktivet sætter.
Det kan få stor betydning, fordi det kan få konsekvenser ikke bare for en lov, men også for en bekendtgørelse eller indholdet af en vejledning.

Vejledning på rette vej?

Simon Kollerup forsøgte at berolige de kritiske ordførere med, at Finanstilsynet allerede er godt i gang med at udarbejde en ny vejledning. Det foregår i en proces, hvor embedsmænd fra andre ministerier og styrelser og PET plus de 10 foreningsrepræsentanter deltager.

Foreningsrepræsentanterne er ikke lige så overbeviste som ministeren om, at den vejledning, som er undervejs, for alvor vil løse foreningernes problemer. Der er i øjeblikket en vis bekymring for resultatet. Blandt andet frygter foreningerne, at den bliver for kompliceret, så bankerne i praksis vil være fristet til ikke anvende den. De frygter, at det bliver for svært for en forening at blive placeret i lavrisikogruppen. Endelig kan man frygte, at kravene til kontrol af lavrisikoforeninger bliver for omfattende og belastende.

I lyset af den bekymring var det positivt, at erhvervsministeren lovede at indkalde kultur- og erhvervsordførerne til et møde, hvor de kan diskutere det endelige forslag til ny vejledning. De fire partiers offensive og kritiske tilgang til ministeren på samrådet giver forhåbning om, at de til den tid vil insistere på, at det bliver en vejledning, som rent faktisk friholder de mange foreninger uden for risikogruppen for unødig og omfattende kontrol.

DFS fortsætter arbejdet for opnå bedre forhold i bankerne for foreningerne. Vi deltager i processen med en ny vejledning, og vi koordinerer vores initiativer med de øvrige foreningsrepræsentanter.

Kronologi og dokumenter

Maj 2015: EU vedtager et direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

Juni 2017: Folketinget vedtager lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

December 2020: Seks partier (V, DF, RV, KF, NB, LA) fremsætter Forslag til folketingsbeslutning om at undtage mindre foreninger fra hvidvaskningsregler og persondataforordningen. (B101)

9. februar 2021: Folketinget førstebehandler Beslutningsforslag 101 (se B101-link ovenfor). Ministrene henviser til arbejdet i FinansDanmarks arbejdsgruppe (se nedenfor)

11. februar 2021: Første møde i FinansDanmarks arbejdsgruppe om foreninger og hvidvaskloven. I Arbejdsgruppen deltager 8 repræsentanter for hovedorganisationer i foreningsverden*.

26. maj 2021: Folketingets kulturudvalg aflægger beretning om Beslutningsforslag 101 (se B101-link ovenfor).

24. juni 2021: FinansDanmarks arbejdsgruppe præsenterer sin rapport/idekatalog med anbefalinger (artikel med link til rapporten).

17. september 2021: Møde i Finanstilsynet om første udkast til vejledning på baggrund af Arbejdsgruppens rapport. Inviterede er Arbejdsgruppens medlemmer plus yderligere myndighedsrepræsentanter og plus to yderligere foreningsrepræsentanter (Dansk Flygtningehjælp og CISU).

18. november 2021: Erhvervsministeren og kulturministeren har indkaldt ordførerne på de to områder til forhandlinger om anbefalingerne i rapporten fra FinansDanmarks arbejdsgruppe.

23. november 2021: Åbent samråd i Folketinget kulturudvalg på baggrund af tre samrådsspørgsmål fra Stén Knuth (V) m.fl. Link til samrådspørgsmål og video-optagelse af samrådet.


* Foreninger i FinansDanmarks arbejdsgruppe: DUF, Danske Seniorer, Frise (frivillighedscentre), DIF, DGI, ISOBRO (indsamlingsorganisationer), DFS, Civilsamfundets Brancheorganisation.