Folkeoplysningen med i ny strategi mod ensomhed

Folkeoplysningen med i ny strategi mod ensomhed

Redaktionel dato: 22. juni 2023

Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed lancerede den 21. juni en ny national strategi mod ensomhed. Nu er det op til politikerne. 

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Ensomheden stiger i Danmark. Alene i 2021 var der 600.000 danskere over 16 år, der følte sig ensomme.

Svær og langvarig ensomhed skaber mistrivsel og øger risikoen for fysisk og psykisk sygdom. Og hvis man tager de økonomiske briller på, så anslås det, at ensomhed koster samfundet 7,4 mia. kroner årligt.

Det er bagtæppet for den nye strategi, som ’Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed’ lancerede onsdag den 21. juni til et event i Snapstinget på Christiansborg.

Partnerskabet – der har haft Ældre Sagen og Røde Kors i spidsen for arbejdet – består af 115 aktører på tværs af myndigheder, virksomheder, organisationer og civilsamfundet.

Løsninger på tværs af sektorer

Strategien indeholder en lang række forslag til, hvordan vi som samfund kan forebygge og bekæmpe ensomhed.

Det handler bl.a. om, at vi får mere viden, at vi bliver bedre til at opspore og tilbyde hjælp, at vi tænker på tværs af lovgivning og politikker, og at vi styrker samarbejdet på tværs – også lokalt.

DFS har bidraget til arbejdet. Vi har fremhævet, at folkeoplysningens uformelle rammer kan bidrage til at mindske ensomhed. Det gælder især, når mennesker mødes om fælles aktiviteter og interesser og tilegner sig ny viden og kompetencer, der gør det lettere at indgå i nye sociale relationer.

Dyk ned i strategien her

De folkeoplysende fællesskaber

Strategien – og en underliggende handlingsplan – indeholder bl.a. et initiativ om, man skal ”understøtte det gode værtskab”, da det øger sandsynligheden for, at nye deltagere føler sig godt modtaget, og hurtigere bliver en aktiv del af fællesskabet.

Her bliver oplysningsforbundet AOFs arbejde med såkaldte ’aftenskolemakkere’ fremhævet som et godt eksempel.

Et andet initiativ handler om at styrke kultur- og fritidslivets rolle i ”fællesskabsfremmende indsatser”. Her fremhæves Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)’s onlinerejser til europæiske hovedstæder, da de giver flere mennesker mulighed for at deltage i fællesskaber – også på tværs af geografiske distancer.

Et tredje eksempel er et initiativ, der har fokus på at udbrede fællesskabsguides – såkaldte ’link workers’ –  i flere lokalområder. Tanken er, at de kan hjælpe bl.a. ensomme mennesker videre til lokale og nationale sociale tilbud.

Komiteen for Sundhedsoplysning, der er medlem af DFS, har allerede haft stor succes med netop denne metode i Ringsted Kommune i projektet ”Fællesskabsby Ringsted”.

Mere om de folkeoplysende aktiviteter

Brug for politisk handling

Sidstnævnte hører under en række konkrete initiativer i strategien, som der allerede er afsat 20,8 millioner kroner til at implementere. 

Disse initiativer skal være med til at afstigmatisere ensomhed i samfundet og skabe flere erfaringer med, hvordan vi kan sætte ind over for forskellige grupper, der er i særlig risiko for at opleve ensomhed. Det drejer sig om unge, ældre og sårbare og udsatte borgere.

Men nu er det op til politikerne på Christiansborg at tage stilling til, hvilke yderligere initiativer fra strategien, der skal arbejdes videre med.

Fakta om ’Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed’

Via ”Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025” (SSA-reserven) blev Folketinget enige om at afsætte midler til arbejdet med en national strategi mod ensomhed og en dertilhørende handlingsplan.

Som følge heraf blev ’Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed’ oprettet, hvor 115 aktører på tværs af myndigheder, virksomheder, organisationer og civilsamfundet har bidraget til indholdet i strategien og handlingsplanen.

Røde Kors og Ældre Sagen har koordineret arbejdet med støtte fra Socialstyrelsen og et tværministerielt sekretariat i regi af Social- og Boligministeriet.

Der er afsat 20,8 mio. kr. i perioden 2023-2025 til at implementere strategien, handlingsplanen og en række konkrete initiativer.