Ingen moms på kunstneriske værker

Ingen moms på kunstneriske værker

Redaktionel dato: 9. juni 2022

De amatørkulturelle foreninger kan ånde lettet op. Der kommer alligevel ikke moms på køb af rettigheder til kunst. Men andre momsændringer truer stadig.

Amatørkulturelle kor vil fortsat kunne købe musikrettigheder uden moms.

Amatørkulturelle kor vil fortsat kunne købe musikrettigheder uden moms.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Der bliver ikke lagt moms på skoler og foreningers køb af rettigheder til kunstneriske værker. Det står nu klart, efter at Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har trukket deres støtte til dele af regeringens forslag om ændringer af momsloven.

Lovforslaget blev endeligt nedstemt i folketingssalen i dag torsdag den 9. juni.

Juridisk uenighed

Regeringen har ellers argumenteret for, at lovændringen var en nødvendig såkaldt ’minimumsimplementering’ af EU-retten. Men det er senere blevet underkendt af en uvildig juridisk redegørelse bestilt af Skatteudvalget.

Den politiske udvikling betyder, at folkeoplysende skoler og foreninger fortsat kan købe rettigheder til musik, litteratur og teaterstykker, uden at der bliver lagt moms oven i prisen.

Og det gør især en stor forskel for de amatørkulturelle foreninger, mener Susan Fazakerley, der er sekretariatsleder for AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd.

”De amatørkulturelle foreninger er storforbrugere af rettigheder til kunstneriske værker, som de opfører i kor, orkestre, bands, grupper og scener. Det udgør en meget stor del af foreningernes beskedne økonomi, og de har ikke mulighed for at fratrække momsen. Derfor er det helt afgørende for de amatørkulturelle aktiviteter, at der ikke kommer moms på rettighedskøb.”

Skatteminister, Jeppe Bruus, har imidlertid allerede varslet, at regeringen vil genfremsætte lovforslaget til efteråret.

Moms på skoleundervisning fortsat uafklaret

DFS’ formand, Per Paludan Hansen, deler AKKS’ begejstring over udviklingen, som også er godt nyt for de andre foreninger og skoler, der benytter sig af rettighedskøb. Det gælder fx friskolerne, højskolerne og de lokale ikke-kommercielle radiostationer. 

Men han maner alligevel til besindighed.

Den manglende politiske opbakning til lovforslaget får nemlig ikke umiddelbart konsekvenser for den tidligere varslede ’praksisændring’, der også vedrører folkeoplysende skoler og foreningers momsforhold:

”Det er DFS’ vurdering, at Skatteministeriets varslede ændringer af dansk momspraksis og den skattemæssige forståelse af begrebet ”skoleundervisning”, der skyldes en EU-dom, fortsat risikerer at få betydning for skolernes og foreningernes nuværende momsfritagelse.

Når det er sagt, så håber vi på, at den politiske og juridiske udvikling på området kan bane vejen for, at regeringen også dropper planerne om praksisændringen.” 

DFS holder presset på regeringen

DFS har været i dialog med oppositionen for at få skatteministeren i tale.

Vi er særligt interesserede i at afdække, om ministeren nu – i lyset af sagen om moms på kunstnerisk virksomhed – finder anledning til at genoverveje varslingen om at ændre dansk momspraksis.

I sit svar fastholder skatteminister, Jeppe Brus, ministeriets tidligere udmelding:

”Skattestyrelsen er ved at analysere rækkevidden af EU-Domstolens fortolkning af retspraksis på området for momsfritagelse af undervisning i forhold til dansk praksis. Når dette arbejde er afsluttet, forventes det, at Skattestyrelsen vil sende et udkast til styresignal i offentlig høring, så interesserede parter kan fremkomme med bemærkninger, inden styresignalet offentliggøres, og praksisændringen gennemføres endeligt.”

DFS vil fortsat være i dialog med relevante myndigheder og pressen efter behov i et forsøg på at holde fokus på de uhensigtsmæssige konsekvenser af praksisændringen.

Baggrund om praksisændringen

Baggrunden er en EU-dom fra 2019, der handler om køreskoleundervisning. Den får, ifølge varslingen, betydning for den danske fortolkning af, hvad der anses for at være ’skoleundervisning’, og i hvilket omfang skoleundervisning er momsfritaget.