Retningslinjer for DFS' udviklingspulje til folkeoplysning
Puljer

Retningslinjer for DFS' udviklingspulje til folkeoplysning

Redaktionel dato: 8. juli 2021

Formål

Formålet med puljen er at udvikle og udbrede nye måder at drive folkeoplysning på. Puljen støtter projekter, der udvikler viden om, afprøver og/eller udbreder initiativer om nye metoder, organiseringsformer og målgrupper indenfor folkeoplysningen.

Hvem kan søge?

De af DFS’ medlemsorganisationer, der er fuldgyldigt medlem på ansøgningstidspunktet.

Hvem kan ikke søge?

Associerede medlemmer samt medlemmer af Oplysningsforbundenes Fællesråd (AOF, DOF, FOF, Fora, og LOF). kan ikke søge.

Disse henvises til Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning. 

Man kan søge til 3 typer projekter

 • Pilotprojekt (max 75.000)
 • Udviklingsprojekt
 • Implementeringsprojekt 

Hovedvægten af ansøgninger, der imødekommes, vil være inden for typen "udviklingsprojekter"


Hvad kan der søges til? / vurderingskriterier

Ansøgningerne vurderes og prioriteres ud fra følgende kriterier:

Ansøgningen vurderes i første omgang på at:

 • Ansøgningen lever op til puljens formål og formalia
 • Projektet/aktiviteten kan gennemføres på en forsvarlig måde, dvs. at der skal være sammenhæng mellem formål, budget og plan for gennemførelse.
 • Projektet, skal kunne gennemføres i løbet af to år OG inden fristen for afrapportering.

Herudover vurderes og prioriteres ansøgningerne i forhold til:

 1. Projekter der gennemføres i samarbejde mellem flere af DFS’ medlemsorganisationer og/eller andre eksterne samarbejdspartnere, herunder DFS’ associerede medlemmer.
 2. Projekter med et perspektiv, der rækker ud over selve projektperioden og har en plan for implementering/forankring.
 3. Projekter der vil kunne komme folkeoplysningen som helhed til gode.

Prioriterede temaområder

DFS' bestyrelse har besluttet i årets ansøgningsrunde at prioritere og opfordre til ansøgninger indenfor to temaområder: 

1. FN’s Verdensmål og bæredygtighed

For tredje år i træk, sætter vi fokus på hvordan folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund, og ønsker at opfordre til at bruge FN’s verdensmål er et værktøj. I DFS ser vi det som folkeoplysningens opgave at skabe de handlingsfællesskaber, der er med til at skabe fremdrift på indfrielsen af FN’s verdensmål i 2030.

Med gentagelsen af dette tema i 2021, er det vores håb, både at se mange flere udviklingsprojekter med dette udgangspunkt, men også at se hvordan resultaterne fra 2020-projekterne kan udnyttes til yderligere bæredygtig udvikling i de folkeoplysende aktiviteter. 

Vi vil fortsat i 2021-puljerne prioritere initiativer, der f.eks. har et lokalt fokus på bæredygtighed og eller har til formål at påvirke deltagerne i folkeoplysningen til at tænke over deres egne bidrag til et mere bæredygtigt samfund.

2. Digital folkeoplysning – udvikling af de gode initiativer

Corona-krisen har accelereret brugen af digitale formater i de folkeoplysende aktiviteter og vi ønsker med dette tema at sikre en videreudvikling af denne tendens og at understøtte en udvikling af de gode erfaringer.

Vi ønsker derfor at skabe mulighed for at fortsætte udviklingstrangen med digitale former ved at sætte fokus på projekter, som udforsker mulighederne for hvordan de digitale muligheder, og gerne i kombination med det fysiske rum, kan understøtte de læringsprocesser, der finder sted i folkeoplysningen.

Vi mener, at det digitale eller hybride rummer en fleksibilitet for også at inddrage nye og andre målgrupper, fordi man fx ikke bundet af en bestemt geografi.

Det betyder at udviklingsprojekter under dette tema, f.eks. kan arbejde med en mere divers målgruppe. 

DFS ønsker at sætte de gode erfaringer man allerede har gjort sig i spil, og lægger derfor op til, at udviklingsprojekterne kan fokusere på en post-Corona situation.

Andre temaer

Ansøgninger med andre temaer modtages fortsat gerne; det er i vurderingsprocessen ansøgningens og projektets kvalitet, der går forud for temaområdet.

Der kan ikke søges til:

 • Ordinær aktivitet (herunder f.eks. årsmøder, årsrapporter, jubilæumsarrangementer, opdateringer eller fornyelse af websites eller andet informationsmateriale, udgivelse af medlemsblade).
 • Der ydes tilskud til folkeoplysnings-aktiviteter og ikke til kampagner. Forskellen er, at ’kampagne’ dækker over en aktivitet, der har til formål at formidle et bestemt budskab, mens ’folkeoplysning’ er en aktivitet, der indebærer læring i dialog og debat, og ikke har et bestemt budskab.
 • Intern uddannelse af egne medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og lign.
 • Køb af inventar, udstyr m.v.

Ansøgnings- og budgetskema

Læs om hvordan du søger vores puljer i menuen til højre.

I ansøgningsskemaet skal du uploade et budget for projektet.

Alle skal anvende vores budgetskema, som er tilgængeligt her

Budgetskemaet skal uploades i ansøgningsskemaet som PDF-fil. Du skal derfor gemme budgetskemaet som PDF eller konvertere det til PDF inden du uploader det.

Regnskabsdelen skal senere anvendes af de bevillingsmodtagere, der har modtaget mere end 100.000 kr. eller er blevet udtaget til kontrol.

Udgifter til rejser, befordring, ophold og fortæring i forbindelse med mødevirksomhed afholdes af de for staten gældende regler. Hvis der indgår løntimer, skal der angives timetal og opgaver for de aflønnede personer. Timeløn kan max. udgøre 300 kr. i timen.

Samtlige indtægter og udgifter til projektet, herunder tilskud og indtægter fra anden side skal fremgå af budgetskemaet.

Bevilling og udbetaling af tilskud

Tilskud kan kun anvendes til de udgiftstyper, der er angivet i bevillingsskrivelsen. Hvis der ønskes ændringer i budgettet, skal der ansøges herom ved logge ind på din profil i ansøgningssystemet og uploade et revideret budget til os.

Tilskudsmodtagere af bevillinger i 2019-puljen, skal sende en mail til puljer@dfs.dk.

Udbetaling af tilskud finder sted efter godkendelse af indsendt regnskab/erklæring og projektrapport.

Formidling af projektets resultater

En betingelse for bevillingen er, at det udarbejdede koncept, materiale eller på anden vis produkt, skal stå til rådighed for og efterfølgende kan anvendes af DFS og andre folkeoplysende organisationer. Vi vil fra DFS sætte fokus på erfaringsdeling i 2020.

Samtidig kan DFS anmode om, at erfaringer fra projektet mundtligt fremlægges på et møde for f.eks. DFS’ bestyrelse og andre interesserede.

I produkter om projektet (bog, rapport, hjemmeside, eller lign.), skal der på fremtrædende plads (forside, omslag) være følgende tekst: ”Projektet er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd.” Sammen med teksten skal DFS’ logo vises. Logo kan downloades her.

DFS og andre af DFS’ medlemsorganisationer vil kunne anvende og evt. udgive materialet mod angivelse af kilden.

Regnskab og afrapportering

Regnskabet og afrapportering sendes til DFS senest tre måneder efter aktivitetens afslutning.

Regnskab og afrapportering skal aflægges i henhold til Bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Puljen forvaltes af DFS og derfor skal Kulturministeriet læses som DFS, når bekendtgørelsen anvendes i forbindelse med denne pulje.