Retningslinjer for DFS' udviklingspulje til folkeoplysning
Puljer

Retningslinjer for DFS' udviklingspulje til folkeoplysning

Redaktionel dato: 8. juli 2021

Formål

Formålet med puljen er at udvikle og udbrede nye måder at drive folkeoplysning på. Puljen støtter projekter, der udvikler viden om, afprøver og/eller udbreder initiativer om nye metoder, organiseringsformer og målgrupper indenfor folkeoplysningen.

Hvem kan søge?

De af DFS’ medlemsorganisationer, der er fuldgyldigt medlem på ansøgningstidspunktet.

Hvem kan ikke søge?

Associerede medlemmer samt medlemmer af Oplysningsforbundenes Fællesråd (AOF, DOF, FOF, Fora, og LOF) kan ikke søge.

Disse henvises til Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning. 

Man kan søge til to typer projekter

 • Pilotprojekt (max 75.000)
 • Udviklingsprojekt

Hovedvægten af ansøgninger, der imødekommes, vil være inden for typen "udviklingsprojekter"

Vurderingskriterier

Ansøgningerne vurderes og prioriteres ud fra følgende kriterier:

Ansøgningen vurderes i første omgang på at:

 • Ansøgningen lever op til puljens formål og formalia
 • Projektet/aktiviteten kan gennemføres på en forsvarlig måde, dvs. at der skal være sammenhæng mellem formål, budget og plan for gennemførelse.
 • Projektet skal kunne gennemføres fra 1/4 2023 - 1/12 2024, hvor der senest skal afrapporteres.

Herudover vurderes og prioriteres ansøgningerne i forhold til:

 1. Projekter der gennemføres i samarbejde mellem flere af DFS’ medlemsorganisationer og/eller andre eksterne samarbejdspartnere, herunder DFS’ associerede medlemmer.
 2. Projekter med et perspektiv, der rækker ud over selve projektperioden og har en plan for implementering/forankring.
 3. Projekter der vil kunne komme folkeoplysningen som helhed til gode.

Prioriteret tema

DFS' bestyrelse har besluttet i årets ansøgningsrunde at prioritere og opfordre til ansøgninger indenfor ét temaområde: 

FN’s Verdensmål og bæredygtighed

Igen i år sætter vi fokus på hvordan folkeoplysning kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund, og vi ønsker at opfordre til at bruge FN’s verdensmål som et værktøj. I DFS ser vi det som folkeoplysningens opgave at skabe de handlingsfællesskaber, der er med til at skabe fremdrift på indfrielsen af FN’s verdensmål i 2030.

Verdensmålene dækker forskellige tematikker, og vi har i de sidste par år set mange spændende bæredygtighedsprojekter blive sat i søen, og denne udvikling vil vi fortsat gerne bakke op om. Projekter inden for temaet kan dykke ned i et eller flere udvalgte verdensmål og skal have som målsætning at sætte gang i en udvikling, som engagerer, involverer og inspirerer til flere bæredygtige handlinger i hverdagen. 

Vi vil fortsat i 2023-puljerne prioritere initiativer, der f.eks. har et lokalt fokus på bæredygtighed og eller har til formål at påvirke deltagerne i folkeoplysningen til at tænke over deres egne bidrag til hvordan vi bliver et mere bæredygtigt samfund.

Andre temaer

Ansøgninger med andre temaer modtages fortsat gerne; det er i vurderingsprocessen ansøgningens og projektets kvalitet, der går forud for temaområdet.

Der kan ikke søges til:

 • Ordinær aktivitet (herunder f.eks. årsmøder, årsrapporter, jubilæumsarrangementer, opdateringer eller fornyelse af hjemmesider, andet informationsmateriale og udgivelse af medlemsblade).
 • Der ydes tilskud til folkeoplysningsaktiviteter og ikke til kampagner. Forskellen er, at ’kampagne’ dækker over en aktivitet, der har til formål at formidle et bestemt budskab, mens ’folkeoplysning’ er en aktivitet, der indebærer læring i dialog og debat, og ikke har et bestemt budskab.
 • Intern uddannelse af egne medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og lign.
 • Køb af inventar, udstyr m.v.

Budgetskema

Læs om hvordan du søger vores puljer i menuen til højre.

I ansøgningsskemaet skal du uploade et budget for projektet.

Alle skal anvende vores budgetskema, som er tilgængeligt her

Budgetskemaet skal uploades i ansøgningsskemaet som PDF-fil. Du skal derfor gemme budgetskemaet som PDF eller konvertere det til PDF inden du uploader det.

Regnskabsdelen skal senere anvendes af de bevillingsmodtagere, der har modtaget mere end 100.000 kr. eller er blevet udtaget til kontrol.

Udgifter til rejser, befordring, ophold og fortæring i forbindelse med mødevirksomhed afholdes af de for staten gældende regler. Hvis der indgår løntimer, skal der angives timetal og opgaver for de aflønnede personer. Timeløn kan max. udgøre 300 kr. i timen.

Samtlige indtægter og udgifter til projektet, herunder tilskud og indtægter fra anden side skal fremgå af budgetskemaet.

Bevilling og udbetaling af tilskud

Udbetaling af bevillingen sker først ved afrapportering af projektet senest d. 1. december. 

DFS har mulighed for at udbetale et acontobeløb af bevillingen. Ønskes dette, skal der anmodes om det ved at sende en besked til DFS i ansøgningssystemet.

 • ved bevillinger på 100.000 kr. eller derunder kan hele beløbet udbetales aconto
 • ved bevillinger på 100.000 kr. eller derover kan halvdelen udbetales.

Udbetaling af den resterende bevilling finder sted efter godkendelse af indsendt regnskab/erklæring og projektrapport.

Det bevilgede tilskud kan kun anvendes til de udgiftstyper, der er angivet i retningslinjerne. Hvis der ønskes ændringer i budgettet, skal der ansøges herom ved logge ind på din profil i ansøgningssystemet og uploade et revideret budget.

Formidling af projektets resultater

En betingelse for bevillingen er, at det udarbejdede koncept, materiale eller på anden vis produkt, skal stå til rådighed for og efterfølgende kan anvendes af DFS og andre folkeoplysende organisationer. 

Samtidig kan DFS anmode om, at erfaringer fra projektet mundtligt fremlægges på et møde for f.eks. DFS’ bestyrelse og andre interesserede.

I produkter om projektet (bog, rapport, hjemmeside, eller lign.), skal der på fremtrædende plads (forside, omslag) være følgende tekst: ”Projektet er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd.” Sammen med teksten skal DFS’ logo vises. Logo kan downloades her.

DFS og andre af DFS’ medlemsorganisationer vil kunne anvende og evt. udgive materialet mod angivelse af kilden.

Deadline for afrapportering

Regnskab/erklæring og rapport sendes til DFS via ansøgningssystemet senest d. 1. december. 

Regnskab og afrapportering skal aflægges i henhold til Bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Puljen forvaltes af DFS og derfor skal Kulturministeriet læses som DFS, når bekendtgørelsen anvendes i forbindelse med denne pulje.