Unges engagement i den demokratiske samtale
FFD

Unges engagement i den demokratiske samtale

Redaktionel dato: 20. januar 2021

Om projektet

Projekttitel: Unges engagement i den demokratiske samtale –Højskolemetoder for unges involvering i foreningsarbejde

Organisation: Folkehøjskolernes Forening i Danmark - FFD

Formål: At undersøge og styrke metoder for inddragelse og engagement af unge i FFD's foreningsarbejde.

Målgruppe: Tidligere højskoleelever og deres elev-foreninger, FFD's ansatte og bestyrelse, samt andre folkeoplysningsorganisationer med ungefokus.

Projektperiode: 2019-2021

Kort resume

Projektets forløb har i høj grad været udfordret af Corona-situationen, som har skabt forsinkelser og omprioriteringer samt vanskeliggjort inddragelse af både egen bestyrelse og samarbejdspartnere.

Dog er det formået at holde fast i projektets 3 faser med dertilhørende mål:

1) Kortlægning af frivillighed - hvor vi undersøgte vores praksis, interviewede målgrupper og drøftede resultaterne.

2) Case fase - hvor nye tilgange til frivillighed undersøgtes - med fokus på bl.a. træning af projektledere og digitale formater.

3) Præsentation og drøftelse af resultater - hvor udarbejdelsen af frivilligpolitik og strategi er hovedresultatet, fremfor en mere inddragende proces sammen med andre organisationer.

Der er konsulteret andre organisationer, bl.a. AKKS, men et samarbejde blev vanskeliggjort af Corona-situationen. Det vurderes dog, at projektet har bidraget med meget ny viden, der har kvalificeret FFD's, og potentielt andres arbejde.

Erfaringer

Den primære læring, projektet har givet er kortlægningen og analysen. Herfra stod det klart, at medarbejderne har forskelligartede visioner med frivilliginddragelse. Ligeledes blev det tydeligt, hvad frivillige ønsker af FFD. Derfor igangsatte vi udviklingen af frivillighedstrategi- og politik og reviderede projektet til at omhandle dette samt en case fase hvor der kunne afprøves nye metoder.

Kortlægning, analyse samt anbefalinger fra konsulenterne hos Ingerfair vil, sammen med vores frivilligstrategi- og politik, blive samlet på ffd.dk. 

Gode råd

Start med at analysere, hvad I gør - sammen med frivillige og nøglemedarbejdere. Inddrag ekstern eksperthjælp og brug den viden til at skabe en inkluderende proces, der skærper den fælles forståelse af, hvorfor og hvordan vi har frivillige i organisationen.