De har fået tilskud i 2024
Puljer

De har fået tilskud i 2024

Redaktionel dato: 3. april 2024

I DFS' to udviklingspuljer er der i 2024 blevet uddelt midler til udviklingen af den lokale folkeoplysning indenfor temaet 'FN’s 17 Verdensmål og bæredygtighed'.

  • 855.558 kr. fra DFS’ udviklingspulje blev fordelt på ni projekter
  • 1.290.772 kr. fra Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning blev fordelt på 15 projekter

Vil du høre mere om projekterne, eller i kontakt med projektlederen i et lokalt projekt, så kontakt DFS. 

 

DFS' udviklingspulje

FOLKEVIRKE

Fællesskab med forskelligheder

Med projektet får deltagere med forskellig kulturel og etnisk baggrund indblik i de forskelligheder, som der kan være i fællesskaber.

På første møde præsenteres de tre D´er: Diskussion, debat og dialog. Deltagerne tager fotos, som kan illustrere de 5 valgte hovedtemaer, som sendes til projektgruppen med motivationen bag det valgte motiv og deltagerens egen holdning.
På et efterfølgende fællesmøde udvælges ca. 100 fotos. De samles i et idé- og inspirationsmateriale med fotos og kommentarer, som vises på udstillinger og ved debatmøder.

40.000 kr.

Efterskoleforeningen

FN's verdensmål og bæredygtighedsindsats på efterskolerne

Dette projekt skal arrangere målrettede arrangementer til henholdsvis elever, ansatte, ledere og bestyrelsesmedlemmer på efterskoler med omdrejningspunkt i FN's 17 verdensmål og bæredygtighed. Disse planlægges og gennemføres af en bæredygtighedskoordinator. 

Arrangementerne, som strækker sig fra viden om, forståelse for og erfaring, kan f.eks. være:
- tøjgenbrug og bytte centraler
- energiudnyttelse og forbrug
- tiltag målrettet bæredygtig skoledrift og rejser
- ansvarligt forbrug og produktion herunder madspild
- webinarer med fokus på global viden med vores samarbejdspartnere, der dækker hele verden.

52.658 kr.

Grundtvigsk Forum

At lytte i fællesskab - Udvikling af et nyt format inden for folkeoplysning

Grundtvigsk Forum vil med dette projekt udvikle et nyt format inden for folkeoplysning, som kan bidrage til livslang læring ved at supplere en folkeoplysningstradition med fokus på at 'tale' og 'gøre' med formater, som handler om at 'være'.

Projektet har form som en udviklings-stafet af eksperimenter, der sendes fra Grundtvigsk Forums hus Vartov ud i lokale sammenhænge i hele landet og tilbage igen. På den baggrund udvikles en gør-det-selv-guide til alle folkeoplysere som ønsker at udvikle folkeoplysningen med henblik på at inddrage flere forskellige mennesker i civilsamfundet.

125.000 kr.

Sager der samler

Udvikling af undervisnings- og vejledningselement til programmet 'Handlingskontoret'

Sager der samler vil videreudvikle et innovativt take på folkeoplysning, der støtter demokratisk iværksætteri på alle niveauer og skalaer i lokal- og civilsamfundet. Derved ønsker organisationen at styrke borgeres og fællesskabers handlekraft, sådan at de kan bidrage til løsningen af en række voksende kriser som bl.a. velfærdskrisen og klimakrisen. Når projektet afslutning vil der være skabt et styrket vækstlag for demokratisk iværksætteri. Projektet er en succes, når der er udviklet et undervisnings- og vejledningstilbud til brugere af Sager der Samler og programmet 'Handlingskontoret'.

115.400 kr.

Daghøjskoleforeningen

Hvordan når man ud til flere af dem, der har brug for FVU?

Dette projekt udvikler og afprøver strategier, metoder og materialer til brug for daghøjskolers og andre folkeoplysende skolers rekruttering til FVU, med fokus på FVU-digital og FVU-engelsk. Desuden afprøves en model for taxameter til rekrutteringsaktiviteter.

Daghøjskoleforeningen vil opnå, at flere i FVU-målgruppen faktisk deltager i tilbud og dermed får bedre forudsætninger for livslang læring og at begå sig i samfundet. Projektet sikre viden om, hvad der virker i rekrutteringsindsatser ift. målgruppen og en aktivitetsstigning på 10-20 % (FVU/-digital og engelsk) hos deltagende skoler.

151.500 kr.

Dansk Kvindesamfund

Nye veje til ungeinddragelse

Dansk Kvindesamfund har udviklet et ungeprojekt støttet af Tuborgfondet for at styrke unges stemme i ligestillingsdebatten. For at sikre effektiv ungeinddragelse vil projektets formål være at indsamle viden og erfaringer fra andre organisationer om best practice og udfordringer samt at inddrage unges perspektiver.

Den indsamlede viden analyseres og formidles i en pjece med anbefalinger og værktøjer til styrket ungeinddragelse i civilsamfundet. Pjecen er et redskab til at guide organisationer i afprøvning af nye ideer og aktiviteter målrettet unge, og skal guide udviklingen af Dansk Kvindesamfunds ungeprojekt.

120.000 kr. 

Oplysningsforbundet Demokrati i Europa

Nye engagementsformer skal få flere med i EU-debatten

Hvis folkeoplysningen skal fremtidssikres, så skal unge føle, at arrangementerne taler til dem. Demokrati i Europa vil udvikle nye metoder og formater, der kan engagere nye målgrupper og sikre, at flere bliver engageret i folkeoplysningen om fremtidens Europa.

I løbet af projektet udvikles tre videoer, tre fokusgruppeinterviews samt udvikling og test af flere nye debatformater på mindst 15 arrangementer, fordelt på fire procesfaser. Efterfølgende udvikles et erfarings- og opsamlingskatalog over projektets resultater.

175.000 kr.

Kvindernes U-landsudvalg - KULU

Aktivistskole - Ligestilling mellem kønnene (Verdensmål 5) - Beijing +30.

KULU ønsker at lave en aktivist-skole, der har til formål at ruste unge til at deltage i ligestillingsdebatten og sprede viden om emnet på en kvalificeret og kreativ måde.

Projektet skal inkludere flere i den offentlige debat og give dem mulighed for at bruge deres stemme på en effektiv facon.

36.000 kr.

NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS

Væk! - Folkeoplysning om genbrug

Projektet vil udfordre VÆK begrebet, og tale om etik og historie. Organisationen vil gå på opdagelse i tingene og skabe levende relationer omkring dem. Målet er ikke kun salg.

40.000 kr.

Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning

Foreningen DOF Samsø Aftenskole

Lokal hverdagspraktivisme - Udvikling af kursusrække om grøn omstilling på Samsø

Samsø Aftenskole vil udvikle et nyt undervisningsforløb, der handler om natur, klima, grøn omstilling og selvforsyning. Samsø er et traditionelt landbrugsområde med meget konventionel drift, og der opleves modvilje mod at handle på konkret grøn omstilling. Derfor skal emnet sættes på dagsordenen i den lokale aftenskole, som er et talerør for øen og kan bidrage til at sætte gang i en bevidstgørelse ved at tilbyde kurser med helt lavpraktiske tiltag og metoder, som alle borgerne kan bruge i deres hverdag efterfølgende.

19.200 kr.

FOLKEVIRKE

Det etniske kultursyn

Projektet er centreret om en række aktiviteter:

1. Islamisk inspirerede bygninger i København fotograferes. Den iranske arkitekt fortæller om islamisk arkitektur.
2. En litterær eftermiddag med danske tekster inspireret af orienten.
3. Besøg på Davids Samling.
4. Foredrag ved historiker med speciale i muslimsk kultur. Muslimsk historiesyn sammenholdes med det vesteuropæiske.

Efterfølgende arbejdes et idékatalog.

77.875 kr. 

LOF Vesthimmerland

Debatfestival - Verden i forandring

Debatfestivalen er start på en tradition, som kan holde ved i mange år til gavn for den demokratiske samtale i kommunen. Ungdommen involveres ved debatarrangement på gymnasiet for 2-300 elever. Målet er at skabe debat, hvor anerkendelse og refleksion er de bærende elementer i den demokratiske samtale. Temaet Verden i forandring giver rig mulighed for debat.

Debatfestivalen løber over tre dage med dialog, debat & aktiviteter under temaet Verden i Forandring, set fra perspektiverne: biodiversitetskrisen, kunstens rolle i samfundet i dag, madkultur i et bæredygtighedsperspektiv og ligestilling mellem kønnene.

15.000 kr. 

AOF Center Odense

Ung Cykel Lab - et mikrolokalt ungehus

I projektet, Ung Cykel Lab - et mikrolokalt ungehus, tager AOF Center Odense på cykel ud til unge. På den måde skabes et mobilt læringsmiljø, hvor organisationen faciliterer processerne og de unge kommer med indholdet.

Fokus i projektet er at forebygge mistrivsel blandt unge op til 25 år. Projektet er et samarbejder på tværs af aktører, bl.a. UngOdense, Ejerslykkeskolens elevråd, GirlTalk og SDU. Idéen er, at de unge er medskabere af aktiviteterne, som har fokus på trivsel, fællesskab og aktivt medborgerskab. Projektet sigter mod FN’s fjerde Verdensmål om lige adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring.

160.000 kr.

Rudersdal SFOF

Etablering og drift af en Borgerdrevet Biodiversitets (BB) platform

Bæredygtig trivsel er et begreb, der sammenfatter Verdensmål 11.3 om inkluderende og bæredygtige bysamfund. Projektets udgangspunkt er en pilotundersøgelse af bæredygtig trivsel i almene boliger i Rudersdal Kommune. Rapporten debatteres på et åbent borgermøde, hvortil alle interessenter er inviteret. Derefter etableres en tværgående arbejdsgruppe – en Borgerdrevet Biodiversitets (BB) platform, der kan lave flere behovsundersøgelser og igangsætte konkrete projekter. SFOF Rudersdals bidrag omfatter foredrag, workshops, borgerdialoger og formidling.

50.000 kr. 

AOF Center Sydfyn

Kulturskaberi - Ung til Ung

AOF Center Sydfyn vil udvikle og gennemføre folkeoplysende aktiviteter inden for kunst, kultur og samfundsforhold for og med unge. Målet er at danne ramme for inkluderende og lærende fællesskaber, hvor unge idéudvikler, gennemfører og driver projekter, debat og aktiviteter for andre unge med mulighed for støtte og sparring fra et frivilligt netværk af lokale etablerede kunst-, kultur-, og samfundsaktører. Kulturskaberi Ung til Ung er er en succes, når unge aktivt medvirker til at skabe, styrke og forankre debat, events og aktivitet i et mangfoldigt fællesskab af unge.

76.000 kr.

Fora

Gå til håndværk

Fora vil i dette pilotprojekt skabe målrettede håndarbejds- og håndværksforløb for unge, der oplever en eller anden form for mistrivsel. Formålet er at fremme trivslen blandt de unge og indsamle kvantitative data om, hvordan deltagelsen i craft-aktiviteter, kan fremme unges selvvurderede trivsel.

Projektet er en succes, hvis halvdelen oplever en øget trivsel efter forløbet. Projektet forventes at være med til at vise, hvordan folkeoplysningen kan skabe sundhedsfremmende tilbud for en ung målgruppe og være en vigtig medspiller i indfrielsen af verdensmål 3 om sundhed og trivsel.

160.100 kr.

DOF Næstved aftenskole

Grøn omstilling med DOF Sydsjælland og Øerne

DOF Næstved Aftenskole ønsker at fungere som lokal katalysator for oplysning, dialog og debat for at skabe hverdagshandlinger i den grønne omstilling blandt unge og voksne i Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune. Den klassiske aftenskole skal derfor have en mere opsøgende og katalytisk rolle, som faciliterer et møde mellem borgere og aktører for at få den bæredygtige omstilling til at ske i danskernes hverdagsliv og sætte gang i grønne handlefællesskaber.

163.247 kr.

Verdensmål i hverdagsliv

Klimakærlig Madskole

Den klimakærlige madskole består af en workshop for værterne for 10 klimakærlige madaftener i de lokale skolers skolekøkkener. Deltagerne i de klimakærlige madaftner på skolerne er bagefter værter for klimakærlige madaftner i eget hjem for familie, naboer, venner eller kolleger (100 madaftner).
Ny forskning viser, at sociale relationer har stor betydning for vores madvaner, og den klimakærlige madskole tilrettelægges ud fra denne forskning.
Med projektet klimakærlig madskole skal deltagerne engageres, lære nye planterige retter at kende og skabe refleksion over ændring af nuværende madvaner.

97.350 kr.

Odense aftenskole

Jordbunden – aktiviteter med afsæt i naturens mangfoldighed

Med projektet ’Jordbunden’ vil Odense Aftenskole gennemføre en række aktiviteter, der skærper opmærksomheden på naturens mangfoldige væsen, naturens ressourcer og naturen som et refugium.
Målet med projektet er at give ideer til, hvordan naturen kan bruges og nydes gennem faktisk viden, praktiske, sanselige og kreative aktiviteter. Folkeoplysningen skal nå ud til de unge og motivere til livslang læring.

Projektet giver styrkede samarbejdsrelationer og erfaringer til at forme fremtidige aktiviteter og er en succes, hvis mindst 10 unge deltager i hver aktivitet.

73.600 kr.

Sind-Daghøjskole, Aalborg

Relationer, grænser, seksualitet i en fragmenteret og flydende samtid

I en flydende og fragmenteret samtid kan det være vanskeligt, specielt hvis man er psykisk og socialt sårbar, at finde enten accept af egne og andres grænser, seksualitet og grundlæggende sociale kompetencer.

Projektet skal skabe et materiale, der giver mulighed for, gennem viden og samtale, at deltagere opnår afklaring og accept af tidsånd og eget ståsted i det.
Materialet skal skabes, så det lægger op til etiske overvejelser fremfor moralske, så det giver handlemuligheder frem for forknythed, så det opfordrer til frimodighed fremfor tavshed.

95.200 kr.

Folkeligt oplysningsforbund

Åbent caféværksted i Randers. Bæredygtige, kreative og sociale fællesskaber for unge, der mistrives.

Projektet fokuserer på at forbedre unges trivsel i Randers og omegn. Ved brug af craftpsykologi som metode og et åben café værksted som aktivitet, skal der udvikles en deltagelsesform, som styrker de unges selvværd, selvtillid, evne til at tage vare på eget liv og indgå i et meningsfyldt fællesskab. De unge skal involveres i udviklingen af forløbet og når projektet er slut, vil organisationen stå med et forløb, der dokumenterer effekten, og som kan bruges som afsæt for større fondsansøgninger. Folkeligt Oplysningsforbund samarbejder med Underværket og andre aktører, der kender målgruppen og kan bidrage med faglige ressourcer.

88.000 kr.

Himmerlands Folkemusikskole

Skabende kompetencer ind i sammenspilsundervisningen. Et musikpædagogisk udviklingsprojekt.

Projektet ønsker at fremme en musikpædagogisk tilgang, der har det musikalske udtryk og elevernes skabende kompetencer som omdrejningspunkt i sammenspilsundervisning på aftenskoler, musikskoler mv. Der påtænkes derfor en videreudvikling af projektet med interesserede aktører indenfor undervisningsområdet.

Projektet vil:

1) Producere video og skriftligt materiale, der beskriver en ny praksisorienteret metode til undervisning i skabende kompetencer og sammenspil
2) Udvikle og beskrive metodiske værktøjer, der understøtter elevers selvstændige arbejde med det musikalske udtryk i sammenspillet

76.000 kr.

Dansk selskab for filosofisk praksis

Engagerende samtaler om Grundlovens begreber

Projektet skal udvikle, planlægge og afholde 12 folkeoplysende samtalesaloner sammen med højskoleelever og med inddragelse af ældre borgere, så samtalerne bliver mangfoldige og sker på tværs af generationer. Gennem filosofisk undren sættes deltagerne i stand til at tænke selvstændigt over grundlovens begreber og forbinde dem med FN's 4. verdensmål og de dertil hørende internationale 'Inner Development Goals'.

Endelig formulerer deltagerne deres egne pointer og besvarer spørgsmålet ”hvad er mit ansvar?".Projektet aktualiserer Grundtvig og Hal Koch, der har grundfæstet demokratiet i Danmark.

79.200 kr.

Peder syv aftenskole

Grønnere Viby - i maven og i haven

Projektet har det dobbelte folkeoplysende formål at styrke fællesskaber og den grønne nærhed i Viby Sj. gennem sociale spisefællesskaber, omkring det borgerne kommer i maven og i haven.
Grøn er "det nye sort", men mange finder det er vanskeligt at tilberede klimavenlige retter, selvom de har teoretisk forståelse for, at plantebaseret mad kan være lige så proteinholdigt, som traditionelle kødretter.

60.000 kr.