Vifo undersøgelse om lokale samråd
Dansk Oplysningsforbund

Vifo undersøgelse om lokale samråd

Redaktionel dato: 24. februar 2022

Om projektet

Projekttitel: Vifo undersøgelse af lokale samråds roller i kommuner.

Organisation: Dansk Oplysnings Forbund

Formål: gennem de fem oplysningsforbunds bidrag til og deltagelse i ViFos undersøgelse af samråd/samvirker i Danmark, tilvejebringes systematisk viden om samrådenes rolle i kommunerne.

Målgruppe: aftenskoler og andre folkeoplysningsinteressenter.

Projektperiode: 2019 - 2021

Kort resume

Projektet har haft til formål, gennem de fem oplysningsforbunds bidrag til og deltagelse i Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) undersøgelse af samråd/samvirker i Danmark at tilvejebringe systematisk viden og dokumentation af samrådenes udbredelse, organisering, karakter og roller på tværs af landets kommuner. Aftenskolesamrådene indgår i Vifos undersøgelse.

Formålet er at få dybere indsigt i variationen på området, men også at se på samrådenes rolle i et udviklingsmæssigt perspektiv. 

Produkt 

Delrapport 1: Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd. 

Delrapporten beskriver resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til de 224 samråd i Danmark. Rapporten giver et indblik i, hvordan samrådene er organiseret, hvilke opgaver de løser, og hvordan de samarbejder med kommunerne.

Læs delrapport 1 her

Delrapport 2: Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire case-kommuner.

Den nye rapport bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt lokale foreninger og 32 kvalitative interviews med repræsentanter for samrådsbestyrelser, ansatte i kultur- og fritidsforvaltningen, formænd for politiske udvalg og formænd for    § 35 stk. 2- udvalgene i Høje Taastrup, Slagelse, Varde og Viborg kommuner.

Læs delrapport 2 her

På Vifos hjemmeside finder du desuden flere kortere artikler, der giver et indblik i rapporternes konklusioner:

Vifo Nyheder

Mere viden om lokale samråd i kommunerne