Afrapportering i Støttepuljen
Puljer

Afrapportering i Støttepuljen

Redaktionel dato: 8. juli 2021

Der kan afrapporteres i hele året, dog senest 1. december.

Eksempel: midler bevilget fra 2020 skal anvendes i 2020/2021 og afrapporteres senest den 1. december 2021, så tilskuddet udbetales inden årets udgang. 

OBS: Brug ansøgningssystemet!

Tilskud bevilget i støttepuljen i 2020 og frem, foregår ved at logge ind med din profil i DFS’ ansøgningssystem, hvorfra du skal sende erklæring og rapport til os.

Afrapportering består af to dokumenter: erklæring og rapport

Erklæring

Da alle bevillinger i Støttepuljen er på 40.000 kr., skal I ikke indsende et regnskab, men i stedet underskrive en erklæring om anvendelse af projekttilskud, hvor man skriver under på, at tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i jeres bevillingsbrev.  

Hent Erklæringsskema her.

Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt.  

Har du ikke anvendt hele tilskuddet? 

Du skal skrive i erklæringen, hvor stor en del af tilskuddet, du har anvendt.  

Hvis du ikke har anvendt hele tilskudsbeløbet, vil du få udbetalt det anvendte beløb.  

Hent hele vejledningen til afrapportering for projekttilskud på 100.000 eller derunder 

Behold alle kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med erklæringen. Men DFS kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode. 

Stikprøve 

Vær opmærksom på, at DFS udtager nogle af tilskudsmodtagerne til stikprøve.  

Hvis jeres projekt bliver udtaget til stikprøve, får I besked om dette senest 1 måned efter at vi har modtaget jeres erklæring.  

En stikprøve betyder, at I skal aflægge regnskab for projektet, på samme måde som hvis bevillingen havde været over 100.000 kr. Vi vil vejlede jer i hvordan sådan et regnskab skal se ud, hvis det bliver relevant.  

Rapport 

Afrapporteringen skal ske i et rapportskema.  

Hent rapportskema her.

Her bedes du kort redegøre for, hvad tilskuddet er blevet brugt til.  

Godkendelse af erklæring og afrapportering

Senest en måned efter modtagelsen af fyldestgørende erklæring og rapport afslutter DFS sagen skriftligt med et godkendelsesbrev, og bevillingen eller restbevillingen udbetales til det i ansøgningen angivne kontonummer. 

Hvis en ansøger ikke overholder betingelserne for tilskud, herunder ovenstående bestemmelser om afrapportering, skal tilskuddet tilbagebetales. 

Regnskab og afrapportering skal aflægges i henhold til Bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Natacha Holst Hansen
Kontakt

Natacha Holst Hansen

Souschef og politisk konsulent

Hovedopgaver: Politik og udvikling samt puljeansvarlig

Hils på Natacha

Email: nah@dfs.dk

Telefon: 33260378