Støttepuljens retningslinjer
Puljer

Støttepuljens retningslinjer

Redaktionel dato: 8. juli 2021

Retningslinjer for ansøgning

Formål

Formålet med Støttepuljen er at yde støtte til økonomisk trængte medlemsorganisationer.

Hvem kan søge?

De af DFS’ medlemsorganisationer (landsorganisationer) der:

 • er økonomisk trængte
 • er fuldt medlem af DFS på ansøgningstidspunktet
 • ikke er medlem af Oplysningsforbundenes Fællesråd.

Der gives støtte til

Alle typer udgifter inden for organisationens virke.

Der kan således søges til drift, ordinære aktiviteter, uddannelse, projekter og andre aktiviteter.

Hvor meget kan der søges?

Ansøgere kan søge 40.000 kr.

Ansøgning

Ansøgning til DFS’ Støttepulje sker igennem vores ansøgningssystem.

Ansøgningen skal indeholde disse to dokumenter for at komme i betragtning:

 • Medlemsorganisationens sidste afsluttede årsregnskab
 • Medlemsorganisationens budget for indeværende år

Vær opmærksom på, at du kun kan indsende PDF-filer i ansøgningssystemet. 

 

Retningslinjer for vurdering, bevilling og afrapportering

Vurderingskriterier

Medlemsorganisationen skal have behov for et ekstraordinært driftstilskud. Tilskuddet skal gøre en forskel med hensyn til organisationens muligheder for at udvikle sig og udfylde sit formål. 

Vi vurderer ansøgningen ud fra om:

 • Organisationen har behov for et ekstraordinært driftstilskud.
  I sekretariatet gennemgår vi ansøgers sidste afsluttede årsregnskab og budgettet for indeværende år. Herefter trækker vi nøgletal ud fra omsætning, resultat og egenkapital.
  Generelt vurderer vi, at ansøgere med en egenkapital på under ca. 150-200.000 kr., og et resultat på under ca. 25-30.000 kr., kan komme i betragtning. Men det er en individuel bedømmelse hver gang, hvor vi også tager hensyn til omsætning, aktivitetsform og særlige forhold, f.eks. bortfald af tilskud, ændrede betingelser eller andet, der gør sig gældende i de enkelte år.
 • Tilskuddet vil gøre en forskel med hensyn til organisationens muligheder for at udvikle sig og udfylde sit formål. 
 • Tilskuddet skal bruges inden for et år.

Tilskuddet skal anvendes på en forsvarlig måde, dvs., der skal være sammenhæng mellem formål og ansøgt tilskud. 

Bevilling og evt. a conto tilskud

Tilskud kan kun anvendes til de udgiftstyper, der er angivet i bevillingsskrivelsen. 
Hvis der er ændringer i budgettet, skal dette godkendes af DFS. 

DFS kan udbetale a conto tilskud på 50% af bevillingen. Ønskes dette, kontakt DFS via vores ansøgningssystem. 

Afrapportering og erklæring

Der kan afrapporteres i hele året, dog senest 1. december. 
(Eksempel: midler bevilget fra 2019, skal anvendes i 2019/2020 og afrapporteres senest den 1. december 2020, så pengene kan udbetales inden årets udgang.) 

Godkendelse af afrapportering

Senest seks uger efter modtagelsen af fyldestgørende erklæring og rapport afslutter DFS sagen skriftligt med et godkendelsesbrev, og bevillingen eller restbevillingen udbetales til det i ansøgningen angivne kontonummer. 

Hvis en ansøger ikke overholder betingelserne for tilskud, herunder ovenstående bestemmelser om afrapportering, skal tilskuddet tilbagebetales.

Regnskab og afrapportering skal aflægges i henhold til Bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.