Afrapportering i udviklingspuljen over 100.000 kr.
Puljer

Afrapportering i udviklingspuljen over 100.000 kr.

Redaktionel dato: 8. juli 2021

Når du har gennemført dit projekt i DFS’ udviklingspulje, skal du indsende din afrapportering, hvorefter vi godkender og udbetaler din bevilling. Her finder du vejledningen i hvordan du skal afrapportere.

Hav gerne dit bevillingsbrev klar, når du begynder din afrapportering.

Afrapporteringen afhænger af om finansieringen af projektet er over eller under 100.000 kr.

Hvis din bevilling fra DFS er delfinansiering til projektet, dvs. hvis der også er andre søgt andre puljer eller egenfinansiering, og budgettet samlet set overstiger 100.000 kr., skal regnskabet inkludere hele det tilskudsudløsende projekt.

Find den vejledning, der passer til din bevilling i menuen til højre.

OBS!

Fik du tilskud bevilget i DFS’ udviklingspulje i 2019, foregår afrapporteringen ved at sende erklæring og rapport til puljer@dfs.dk.

Får du tilskud bevilget i DFS’ udviklingspulje i 2020 og frem, foregår afrapportering ved at logge ind med din profil i DFS’s ansøgningssystem, hvorfra du skal sende dokumenterne til os.

Afrapportering består af tre dokumenter: regnskab, erklæring og rapport

Regnskab på tilskud over 100.000 kr.

Hav det senest godkendte budget klar. Se om der stilles særlige krav til afrapportering i bevillingsbrevet. Det skal indgå i regnskabet eller i beretningen, hvordan disse krav er opfyldt.

Regnskabet SKAL udarbejdes i skabelonen, som vi henviser til i bevillingsbrevet.

Hent regnskabsskabelonen her.

Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Indtægter og udgifter
 • Sammentællinger af både indtægter og udgifter og et samlet resultat
 • Budgetposter fra ansøgningen skal være sammenlignelige med regnskabsposter.
 • To underskrifter med dato: en fra tilskudsmodtager og en fra registreret eller statsautoriseret revisor eller regnskabskyndig person.
 • §2, stk. 5 i bekendtgørelsen, skal regnskabet omfatte hele det tilskudsudløsende projekt eller hele den tilskudsudløsende aktivitet.

Regnskabet skal enten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller underskrives af en regnskabskyndig person.

Revision

Vælger I, at jeres regnskab skal underskrives af statsautoriseret eller registreret revisor, skal denne ifølge bekendtgørelsen revidere regnskabet.

Revisor kan vælge at vedlægge en separat revisorpåtegning. Underskriften der er gældende som underskrift på regnskabet.

Regnskabskyndig

Vælger I, at jeres regnskab skal underskrives af en regnskabskyndig person, bør I være opmærksomme på hvornår man kan kalde sig regnskabskyndig.

Der er to karakteristika, der skal være opfyldt før en medunderskriver, kan kalde sig regnskabskyndig:

 1. Uafhængighed vil sige, at den regnskabskyndige ikke kan være den samme, som underskriver regnskabet eller løser opgaver, som er en del af projektet, herunder bogføringsopgaver.

 2. Kompetence vil sige, at vedkommende skal have faglig kompetence til at gennemgå regnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Den regnskabskyndige skal efterprøve, om:
 • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
 • Tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldt
 • Tilskuddet er anvendt til formålet
 • Tilskudsmodtager har ageret økonomisk fornuftigt
 • De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt DFS om opfyldelsen af projektets formål og mål, er dokumenterede.

Det er tilskudsmodtagers ansvar, at den regnskabskyndige opfylder ovenstående krav.

Hent hele vejledningen til afrapportering for projekttilskud på over 100.000 kr. her.

Behold alle kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men DFS kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra ud- gangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Beretning

I samme Excel ark som regnskabet udfyldes en beretning. Beretningen findes på et separat faneblad. I beretningen skal redegøres for følgende:

 • Er projektet udført i overensstemmelse med ansøgningen og det formål tilskuddet er bevilget til?
 • Har projektet opfyldt de (særlige) mål, der er opsat i ansøgningen eller bevillingsbrevet?
 • Er der ændringer i budgettet fra ansøgningen eller senest godkendte budget?
 • Er der ændringer i projektet, som ikke på forhånd var godkendt af DFS?

Rapport

Afrapportering skal ske i et rapportskema.

Hent rapportskema her.

I denne indgår et kort resume (ca. 1 side), der redegør for projektets resultater, samt en afrapportering af målopfyldelse jf. bekendtgørelsens §4, stk. 2.

Resuméet vil blive lagt på DFS’ hjemmeside, så interesserede kan orientere sig i de projekter, der er gennemført.

Regnskab - afrapportering - godkendelse

Regnskab og afrapportering skal aflægges i henhold til Bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Puljen forvaltes af DFS og derfor skal Kulturministeriet læses som DFS, når bekendtgørelsen anvendes i forbindelse med denne pulje.

Regnskabet og afrapportering sendes til DFS senest tre måneder efter aktivitetens afslutning. For bevillinger modtaget i DFS’ Udviklingspulje 2019, er 31/12-2021 sidste mulige afslutningsdato. 

Godkendelse 

Senest seks uger efter modtagelsen af fyldestgørende erklæring og rapport afslutter DFS sagen skriftligt med et godkendelsesbrev, og bevillingen eller restbevillingen udbetales til det i ansøgningen angivne kontonummer.