Afrapportering i udviklingspuljen under 100.000 kr.
Puljer

Afrapportering i udviklingspuljen under 100.000 kr.

Redaktionel dato: 8. juli 2021

Når du har gennemført dit projekt i DFS’ udviklingspulje, skal du indsende din afrapportering, hvorefter vi godkender og udbetaler din bevilling. Her finder du vejledningen i hvordan du skal afrapportere når bevillingen er under 100.000 kr.

Deadline for afrapportering er d. 1. december.

Afrapportering består af to dokumenter: erklæring og rapport

Erklæring

Hvis bevillingen er på 100.000 kr. eller derunder, skal I ikke indsende et regnskab, men i stedet underskrive en erklæring om anvendelse af projekttilskud, hvor man skriver under på, at tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i jeres bevillingsbrev.

Hent Erklæringsskema her.

Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt.

Har du ikke anvendt hele tilskuddet?

Du skal skrive i erklæringen, hvor stor en del af tilskuddet, du har anvendt.

Hvis du ikke har anvendt hele tilskudsbeløbet, vil du få udbetalt det anvendte beløb.

Behold alle kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med erklæringen. Men DFS kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Stikprøve

Vær opmærksom på, at DFS udtager nogle af tilskudsmodtagerne til stikprøve. 

Hvis jeres projekt bliver udtaget til stikprøve, får I besked om dette senest fire uger efter at vi har modtaget jeres erklæring.

En stikprøve betyder, at I skal aflægge regnskab for projektet, på samme måde som hvis bevillingen havde været over 100.000 kr. Vi vil vejlede jer i hvordan sådan et regnskab skal se ud, hvis det bliver relevant. 

Rapport

Afrapportering skal ske i et rapportskema. Læs dit bevillingsbrev igen, inden du skriver din rapport.

Hent rapportskema her

I denne indgår et kort resume (ca. 1 side), der redegør for projektets forløb og resultater, samt en afrapportering af målopfyldelse jf. bekendtgørelsens §4, stk. 2.

Resuméet vil blive lagt på DFS’ hjemmeside, så interesserede kan orientere sig i de projekter, der er gennemført.

Deadline for afrapportering

Regnskab/erklæring og rapportskemaet skal sendes til DFS via jeres profil i ansøgningssystemet (GrantOne) senest d. 1. december. 

Senest seks uger efter modtagelsen af fyldestgørende erklæring og rapport afslutter DFS sagen skriftligt med et godkendelsesbrev, og bevillingen eller restbevillingen udbetales til det i ansøgningen angivne kontonummer.

Regnskab og afrapportering skal aflægges i henhold til Bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Puljen forvaltes af DFS og derfor skal Kulturministeriet læses som DFS, når bekendtgørelsen anvendes i forbindelse med denne pulje.