Hvad gør DFS?
Foreninger og banker

Hvad gør DFS?

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 15. november 2022

Siden begyndelsen af 2020 har DFS arbejdet intensivt for ændre hvidvaskreglerne og gøre det lettere for foreninger at have en bankkonto. Det arbejde har vi udført i tæt samarbejde med resten af foreningsverden.

Undervejs har vi forhandlet med banker, myndigheder og politikere.

Vi rådgiver de folkeoplysende organisationer om, hvordan deres foreninger slipper af med unødig bankkontrol under de gældende regler om med 2022-vejledningen.

Vi arbejdere videre for, at der indføres regler, som forpligter bankerne til at begrænse kontrolbesværet.

Hvad mener DFS?

 • Den altovervejende del af det danske foreningsliv udgør ingen risiko i forhold til hvidvask og terrorfinansiering.

 • Der er brug for et regelsæt, hvor bankerne kan nøjes med en grundig kontrol af den lille gruppe af foreninger, som kan udgøre en risiko. For de øvrige foreninger er det tilstrækkeligt med nogle få oplysninger og enkelte former for dokumentation. Derudover skal banken reagere på pludselige og store ændringer i de økonomiske bevægelser.

 • I den model, der indgår i Finanstilsynets vejledning, er det for svært for en forening at blive placeret i lavrisikogruppen.

 • Der er brug for et regelsæt, helst en lovændring, som bankerne bliver pålagt at følge. Med vejledningen, som kun angiver, hvad bankerne gøre, er der for stor risiko for, at bankerne ikke ændrer praksis.

 • Der er ingen grund til, at Folketinget undlader at indføre forpligtende regler på grund af EU-direktivet. Hvis der er tvivl om, hvor langt Danmark kan gå, skal Folketinget afprøve det ved at lave de bedste mulige ændringer i loven og afvente en eventuel reaktion fra Kommissionen.

 • Der er brug for en eller anden form for politisk initiativ, der sikrer, at foreninger kan have en bankkonto til en pris/et gebyr, som står i rimeligt forhold til foreningens økonomi.

To års forhandlinger - hvad er der sket?

Oversigt over de vigtigste begivenheder i to års arbejde med banker, foreninger og hvidvasklov

Folketinget diskuterer hvidvaskregler

I december 2020 fremsatte partierne i blå blok beslutningsforslag (B101) om at undtage foreninger fra bl.a. hvidvaskningsregler. Forslaget var til 1. behandling i Folketinget den 9.2.21. Et flertal støttede forslaget, og regeringen lovede at tage initiativ til løsninger på baggrund af den rapport, man nu forventede fra en arbejdsgruppe under Finans Danmark (se herunder).

I maj 2021 afgav Kulturudvalget beretning om B101 med støtte fra alle partier undtagen Nye Borgerlige. Flertallet pålagde regeringen at indkalde til drøftelser om en løsning umiddelbart efter fremlæggelsen af arbejdsgruppernes anbefalinger.

Finans Danmark tager initiativ

Efter en konference om problemstillingen nedsatte bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, en arbejdsgruppe med deltagelse af otte paraplyorganisationer i foreningsverden (DFS, DUF, DIF, DGI, ISOBRO, Civilsamfundets Brancheforening, FriSe (frivilligcentre) og Danske Seniorer) plus en række myndigheder, bl.a. PET, Finanstilsynet, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet som observatører.

Foreningsrepræsentanterne koordinerede løbende arbejdet i Arbejdsgruppen.

De otte paraplyorganisationer

Foreningsgruppen

 • Civilsamfundets Brancheforening
 • Danmarks Idrætsforbund (DIF)
 • Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • ISOBRO
 • Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe)
 • DGI
 • Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
 • Danske Seniorer

Arbejdsgruppen præsenterede i juni 2021 en rapport med tre anbefalinger

 • En kontrolprocedure med opdeling i lav- og højrisikoforeninger med tilsvarende kontrol-niveau. Arbejdsgruppen anbefalede, at proceduren bliver ”indarbejdet i regelgrundlaget”, og at det bliver "forpligtende". Samtidig skrev arbejdsgruppen, at det kan tage form af en lovændring, en vejledning eller en tredje model.
 • En ny frivillig digital selvbetjeningsløsning for foreninger.
 • En guide til de formelle rammer i mødet mellem pengeinstitutter og foreninger.

Finans Danmark nægtede at medtage anbefalinger om at begrænse gebyrstørrelsen.

Resultatet af Arbejdsgruppens rapport

Erhvervsminister Simon Kollerup lod rapporten ligge helt frem til midten af november 2021. Imens gik Finanstilsynet i gang med at udarbejde en særlig vejledning for behandlingen af foreninger i forhold til hvidvaskloven. Finanstilsynet inviterede alle deltagerne fra Arbejdsgruppen med i en rådgivende baggrundsgruppe.

Efter flere henvendelser fra en række partier inviterede erhvervsministeren 15.11.21 de politiske ordførere til de lovede forhandlinger om Arbejdsgruppens rapport – efterfulgt af et åbent samråd om emnet. På begge møder insisterede han på at løse problemet alene ved en vejledning. Flere ordførere var kritiske, og ministeren lovede se på det igen og afklare, på hvilken måde EU-direktivet begrænser Danmarks mulighed for at ændre loven (Mere om EU-direktivet).

Foreningsgruppen fremsendte sine synspunkter til ordførerne og havde en god dialog med flere af dem.

Selv om Kommissionen i et svar gav vide muligheder for at lempe kontrollen med foreninger, fastholdt erhvervsministeren sin afvisning af en lovændring.

En offentlig høring af et udkast til vejledning førte ikke til nogen substantielle ændringer trods flere kritiske høringssvar, bl.a. fra DFS. Finanstilsynet udsendte den nye vejledning 4.10.22.

På et nyt ordførermøde inden offentliggørelsen indgik partierne en aftale med ministeren om, at vejledningen skal evalueres i begyndelsen af 2024 med henblik på eventuelle mere vidtgående initiativer.

Umiddelbart efter offentliggørelsen af vejledningen udsendte foreningsgruppen en fælles udtalelse om vejledningen.

Materialer og dokumenter

01-12-20: B 101 Forslag til folketingsbeslutning om at undtage mindre foreninger fra hvidvaskningsregler og persondataforordningen.

21-06-21: Finans Danmark Arbejdsgruppens rapport

04-04-22: DFS-høringssvar om Vejledningen

04-10-22: Finanstilsynets vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven til vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering

07-10-22: Foreningsgruppens fællesudtalelse om Vejledningen

Hvad sker der nu?

Få mest muligt ud af Vejledningen

DFS ville gerne have haft en lovændring. Alternativt ville vi gerne have haft en bedre vejledning. Men nu er Vejledningen kommet, og det er ikke realistisk at få ændret reglerne, før Vejledningen bliver evalueret i begyndelsen af 2024.

Derfor har vi produceret en guide, der skal hjælpe folkeoplysende – og andre – foreninger til at udnytte de muligheder, Vejledningen giver bankerne for lempe kontrollen med foreningerne.

Vi har etableret et netværk af konsulenter i vores medlemsorganisationer, der samarbejder om at hjælpe de lokale foreninger bedst muligt. Netværket vil også samle op på de erfaringer, foreningerne får i deres dialog med bankerne.

Fasthold opmærksomheden og presset

Hvis vi og de andre foreningsparaplyer får for mange eksempler på banker, der ikke benytter mulighederne i Vejledningen, vil vi tage sagen op igen i medierne og over for Finans Danmark, Finanstilsynet, regeringen og Folketinget.

Vi er gået i dialog med kulturministeren om bedre løsninger end vejledningen og muligheden for at opnå lavere gebyrer for foreningerne

Vi vil samle materiale og fremsætte forslag til den evaluering, der skal foregå i 2024.

DFS:

Sådan kan du forhandle med din bank